Category: Novas Hostalaría

Á espera da publicación do boletín coas novas medidas sanitarias acordadas no comité clínico, adiantanse os cambios que entran en vigor o sábado 12 de xuño, e en especial no referente a hostalería.

 • Eliminase a prohibición de reunión de non conviventes entre ás 1:00 e 6:00 horas tanto en vivendas coma espazos públicos. Aínda que se recomenda continuar coas precaucións.
 • Eliminase a limitación nos grupos de persoas. Excepto en determinadas actividades coma a hostalería.
 • Agrupacións en hostalería: mantense 6 persoas non conviventes no interior. Pero amplíase a 15 persoas non conviventes en terraza si o Ministerio de Sanidade publica a modificación.
 • Toda hostalería poderá abrir ata ás 1.00h cumprindo o requisito de dispor dun medidor de CO2.
 • Mantense o aforo do 30% para os albergues pero sí poderán ampliar a ocupación dunha habitación si o grupo é un grupo burbulla acreditado.

Nota de prensa completa

Trala proposta de Alcaldía e a aprobación en pleno desta medida, será a partir dende o luns 7 de xuño que se podan solicitar estas axudas que chegarán a ser de ata 700 euros por negocio.

O obxecto destas axudas é paliar o impacto económico que sufriron aquelas empresas ou autónomos que tiveron que cesar a súa actividade como consecuencia da ORDE de 26 de xaneiro de 2021, e na que se establecían medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán solicitar estas axudas, sempre que cumpran os requisitos especificados nas bases, aquelas persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente constituídas que leven a cabo actividades empresariais que foron afectadas polos efectos da ORDE de 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecían medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os gastos que poderán ser compensados a través destas axudas incluirán servizos de asesoría ou xestoría, gastos de arrendamento de bens inmobles, de electricidade, de comunicacións, pólizas de seguros ou cotas de autónomos e Seguridade Social. Poderán xustificarse todos aqueles que se teñan realizado entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 25 de xuño, data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Cada beneficiario/a poderá recibir ata un máximo de 700 euros en función da contía xustificada.

Nas próximas semanas o Concello ten previsión de publicar as bases doutra liña de axudas, nas que os beneficiarios serán tamén os negocios locais, a través das que se podan cubrir gastos realizados en material de protección fronte á COVID-19, así como outras inversións dirixidas a adaptar ou desenvolver o negocio dentro da situación de pandemia.

 

Documentación a presentar: ANEXO 1, ANEXO 2 e ANEXO 3, dispoñible na sede electrónica municipal xunto coas bases completas.

Prazo de presentación das solicitudes do 7 ao 25 de xuño (incluído).

Publicadas as ordes da Consellería de Sanidade onde se establecen as novas medidas de prevención e que entran en vigor o sábado 29 de maio (ás 00.00h do venres ao sábado):

• Manténse:

  • A Guarda, no nivel medio baixo (grupo D).
  • Recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
  • Prohibición do servizo en barra.

Ampliación dos máximos para grupos non conviventes en espazos públicos e privados, e no caso de hostalería tamén están ampliados:

 1. No interior de 4 persoas non conviventes amplíase ata as 6
 2. No exterior de 6 persoas non conviventes amplíase ata as 10.

• Garantir a correcta ventilación dos establecementos de hostalería e recomendación do uso dos dispositivos medidores de CO2 para aqueles que bares e cafeterías sen obligación porque non dan servizo de ceas.

 

ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención

ORDE do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas

 

Na tarde de hoxe publicouse o boletín DOG da Xunta coa Orde da Consellería de Sanidade onde se detalla o Plan de Hostalería Segura e que entran en vigor o sábado 22 de maio (ás 00.00h do venres ao sábado):

• Manténse:

  • A Guarda, no nivel medio baixo (grupo D).
  • Recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
  • Prohibición do servizo en barra.

Os establecementos de hostalería (sen licencia de restaurante) poderán dar ceas ata as 01:00h cumprindo uns requisitos xa marcados con anterioridade para os restaurantes:

 1. Funcionará con reserva previa e non admitirá clientes despois das 00.00h.
 2. Deberá haber un rexistro dos clientes do servizo de cea que incluirá o nome e apelidos, DNI e número de teléfono. O responsable do restaurante deberá custodialo polo menos durante 1 mes e deberá asegurarse cumprir coas normas de protección de datos de carácter persoal.
 3. Garantir a correcta ventilación do local que se obxectivará a través da utilización de dispositivos medidores de CO2, que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. Estes dispositivos deberán levar a marcación CE.
  A localización do medidor deberá axustarse ás indicacións técnicas aplicables e ter en conta o tamaño e a forma do espazo, as súas entradas de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
  No caso de sistemas mecánicos de ventilación, débese asegurar en todo caso o nivel de CO2 interior e persoal cualificado documentará o mantemento adecuado e as actuacións realizadas.

Á espera da publicación no día de hoxe do boletín especial coas novas medidas sanitarias acordadas no comité clínico, adiantanse os cambios na hostalería, que entran en vigor o sábado 22 de maio:

• Manténse a recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.

Os establecementos de hostalería (sen licencia de restaurante) poderán dar ceas ata as 01:00h cumprindo uns requisitos xa marcados con anterioridade para os restaurantes:

 1. Funcionará con reserva previa e non admitirá clientes despois das 00.00h.
 2. Deberá haber un rexistro dos clientes do servizo de cea que incluirá o nome e apelidos, DNI e número de teléfono. O responsable do restaurante deberá custodialo polo menos durante 1 mes e deberá asegurarse cumprir coas normas de protección de datos de carácter persoal.
 3. Garantir a correcta ventilación do local que se obxectivará a través da utilización de dispositivos medidores de CO2, que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. Estes dispositivos deberán levar a marcación CE.
  A localización do medidor deberá axustarse ás indicacións técnicas aplicables e ter en conta o tamaño e a forma do espazo, as súas entradas de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
  No caso de sistemas mecánicos de ventilación, débese asegurar en todo caso o nivel de CO2 interior e persoal cualificado documentará o mantemento adecuado e as actuacións realizadas.

Esta información actualizarase coa publicación completa no DOG de Galicia.

O 10 de maio publicouse a modificación das bases reguladoras no DOG para subvencionar proxectos de mellora enerxética dirixido a autónomos, pemes con actividade en comercio, hostalería e outros.

O prazo de presentación das solicitudes remata o 30 de xuño polo que os autónomos e PEMES anda poden solicitar a subvención tendo en conta as dúas modificacións detalladas no boletín:

Ampliación dos beneficarios:

 • Sección S: só as divisións 95 e 96.

Ampliación  do gasto subvencionable:

 • Bono equipamento: renovación do equipamento consumidor de enerxía como cafeteiras, lavalouzas, lavadoras, secadoras, pasadoras de ferro, vending, mobles frigoríficos, autoservizo e calquera equipamento de consumo enerxético propio do establecemento, sempre que se poida acreditar unha cualificación enerxética B ou superior. Cando non se dispoña dun sistema de etiquetaxe oficial poderase utilizar como referencia outro sistema, como Eurovent ou similar. Aqueles equipamentos para os cales non exista sistema de cualificación enerxética poderán ser subvencionables se acreditan este aspecto e xustifican que o novo equipamento previsto ten unha eficiencia enerxética superior ao substituído. Deberá xustificarse a retirada do equipamento existente e a súa entrega a un xestor autorizado.

 

PROGRAMA ENERXIA PEME

Afinalidade desta subvención é dimunir o consumo de enerxía, aumentando a eficiencia enerxética e promovendo a introdución da mellor tecnoloxía dispoñible. E deste xeito, reducir a factura de enerxía e aumentar a competitividade das pemes e autonómos.

Pemes e autónomos beneficiarios (seccións do CNAE 2009):
– Sección G: venta e reparación de vehículos de motor y motocicletas (divisións 45, 46 e 47)

– Sección I: Hostalaría:
• Servizos de aloxamento (división 55): Hoteis, aloxamentos turísticos, campings e outros.
• Servizos de comidas e bebidas (división 56): restaurantes, cafeterías e bares.

– Sección R: actividades artísticas, recreativas e de entretemento (división do 90 ao 93)
• Actividades deportivas, recreativas e de entretemento (división 93): xestión de instalacións deportivas, actividades de clubs de deportivos e ximnasios.

–Sección S: outros servizos divisións: 95 e 96 (ampliado na modificación das bases-DOGA 10/05/2021)

Tramitación:

 •  Directamento co INEGA (Instituto Enerxético de Galicia, tel. 981 953 543) onde están dispoñibles os modelos da documentación requerida como os anexos e a memoria técnica do proxecto.
 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento IN417Z)

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 30 de xuño de 2021 ou ata esgotar o crédito.

Contía da axuda: 80 % do custo elixible da actuación ata un máximo de 6.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Son obxecto de subvención os proxectos de mellora enerxética que inclúan investimentos en equipamentos consumidores de enerxía ou elementos que contribúan a unha xestión enerxética eficiente.

Investimento mínimo: 1.000 euros, sen incluír o IVE.
Investimentos subvencionables realizados entre o 1 xaneiro e o 30 de setembro de 2021.

Resumo das tipoloxías para gastos subvencionables (pódense combinar varios bonos no mesmo proxecto):
• Bono envolvente: mellorar a envolvente a través de toldos ou láminas de control solar ou térmico.
• Bono iluminación: renovar os equipos de iluminación interior ou exterior.
• Bono instalacións eléctricas: mellora das instalacións eléctricas.
• Bono equipamento: renovar o equipamento consumidor de enerxía como cafeteiras, lavalouzas, lavadoras ou secadoras, … (ampliado na modificación das bases-DOGA 10/05/2021)
• Bono climatización: equipos para a redución do consumo enerxético nas instalacións de climatización, ventilación e auga quente sanitaria.
• Bono inmótica: sistemas domóticos e inmóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto de xeito máis eficiente.

DOGA 13/04/2021 Bases reguladoras de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme).

DOGA 10/05/2021: Modificación das bases reguladoras Programa enerxía peme.

O venres 7 de maio publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde e decreto coas novas medidas sanitarias que rexeran coa súa publicación, é dicir, xa está en vigor.

Estas medidas son consecuencia da finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro.

Para toda Galicia:

 • Mantéñense os niveis de restricións e seguiranse actualizando en función da evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.
 • Suprímese o toque de queda (excepto nos concellos co nivel máximo de restricións)
  No referente ás reunións de non conviventes:
  – Durante o día estará limitado a 4 persas en espazos pechados e a 6 en espazos abertos.
  – Quedan restrinxidas as reunións entre ás 1:00 a 6:00h.
 • Finaliza o peche perimetral a partir do 9 de maio.
  Reforzo no rexistro de viaxeiros: as persoas que nos visiten ou que regresen de zonas de alta incidencia deben rexistrarse en coronavirus.sergas.gal/viaxeiros e serán chamados para facer unha proba diagnóstica excepto que acrediten que están vacinados. Para aqueles chegados en avión terán a disposición un posto de cribado.

A Guarda continúa no nivel medio-baixo de restricións, no referente a hostalería:

Mantense:
• TERRAZA: aforo máximo do 75% e 6 persoas non conviventes por mesa ou agrupación de mesas.
• INTERIOR: aforo máximo do 50% e 4 persoas non conviventes por mesa ou agrupación de mesas.
• A prohibición do servizo na barra.

Modifícase:
• Recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
Bares e cafeterías: peche ás 23:00h
Restaurantes con licencia poderán pechar ás 01:00h cumprindo uns requisitos:

 1. Funcionará con reserva previa e non admitirá clientes despois das 00.00h.
 2. Deberá haber un rexistro dos clientes do servizo de cea que incluirá o nome e apelidos, DNI e número de teléfono. O responsable do restaurante deberá custodialo polo menos durante 1 mes e deberá asegurarse cumprir coas normas de protección de datos de carácter persoal.
 3. Garantir a correcta ventilación do local que se obxectivará a través da utilización de dispositivos medidores de CO2, que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. Estes dispositivos deberán levar a marcación CE.
  A localización do medidor deberá axustarse ás indicacións técnicas aplicables e ter en conta o tamaño e a forma do espazo, as súas entradas de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
  No caso de sistemas mecánicos de ventilación, débese asegurar en todo caso o nivel de CO2 interior e persoal cualificado documentará o mantemento adecuado e as actuacións realizadas.

DOG 86 BIS 7 de maio de 2021: Orde da Consellería de Sanidade coas medidas específicas

Turismo de Galicia lanza o Plan de Formación para 2021 cunha ampla oferta de cursos de idiomas organizados segundo negocio e, inclusive, específicos como a atención dos peregrinos para establecementos ubicados no Camiño de Santiago.

Os cursos gratuítos realízanse en liña e teñen unha duración entre 18 e 50 horas. Turismo de Galicia expedirá un certificado de participación ás persoas que completen como mínimo o 80 % da formación e superen o test de autoavaliación final.

Destinatarios:

 • Estar a traballar (empregado/autónomo) ou en situación de desemprego ou ERTE debido á crise da COVID-19 no sector turístico de Galicia.

Prazo de inscrición: 2 de maio (prazas limitadas).

Cursos dispoñibles:

 • Programa de transformación dixital para as empresas turísticas de Galicia.
 • Curso de inglés para Turismo rural.
 • Curso de inglés para Rutas do Viño.
 • Curso de inglés para Restaurantes.
 • Curso de inglés para Aloxamentos.
 • Curso de inglés para Oficina de turismo.
 • Curso de inglés para Axencias de viaxes.
 • Curso de inglés para Rutas do Camiño de Santiago.
 • Curso de inglés para Empresas de turismo activo.
 • Curso de inglés para Guías de turismo.
 • Curso de inglés para Balnearios.
 • Curso portugués turístico básico.
 • Curso de xestión de Empresas de Aloxamento.
 • Evolución do modelo de negocio de Axencias de Viaxe en Galicia: adaptación ao novo mercado.

Prema para máis información e inscrición.

O mércores 14 de abril publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde e decreto xunto co Plan de Hostalería coas novas medidas sanitarias que rexeran a partir das 00.00h do venres 16 de abril.
Esta nova orde derroga a anterior do 25 de febreiro e modifícanse algúns puntos:

Para toda Galicia:
• Ampliación do toque de queda: 23:00h.
• Continúa o peche perimetral como Comunidade.

A Guarda continúa no nivel D. Incidencia acumulada menor a 150 (x100.000 habitantes).

No caso da hostalería:
Mantense:
• Horario de peche ao público ás 21:00 horas.
• TERRAZA: aforo máximo do 75% e 6 persoas non conviventes por mesa ou agrupación de mesas.
• INTERIOR: aforo máximo do 50% e 4 persoas non conviventes por mesa ou agrupación de mesas.
• A prohibición do servizo na barra.
• Entrega a domicilio poderá realizarse ata as 24:00 horas.

Modifícase:

 • Recollida no local e consumo a domicilio ata as 22.30 horas.
 • Detalla expresamente que o aforo permitido debe distribuirse de xeito homoxéneo, especialmente naqueles que dispoñen de varias salas ou comedores. Se hai salas e non se están empregando non se poderá computar esta superfecie para o cálculo do aforo.
 • Restaurantes con licencia poderán pechar ás 23:00h cumplindo uns requisitos:
 1. Funcionará con reserva previa.
 2. Deberá haber un rexistro dos clientes do servizo de cea que incluirá o nome e apelidos, DNI e número de teléfono. O responsable do restaurante deberá custodialo polo menos durante 1 mes e deberá asegurarse cumprir coas normas de protección de datos de carácter persoal.
 3. Garantir a correcta ventilación do local que se obxectivará a través da utilización de dispositivos medidores de CO2, que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. Estes dispositivos deberán levar a marcación CE.
  A localización do medidor deberá axustarse ás indicacións técnicas aplicables e ter en conta o tamaño e a forma do espazo, as súas entradas de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
  No caso de sistemas mecánicos de ventilación, débese asegurar en todo caso o nivel de CO2 interior e persoal cualificado documentará o mantemento adecuado e as actuacións realizadas.
  A obriga de utilización de dispositivos medidores de CO2 terá efectos a partir das 00:00h do día 23 de abril de 2021.

 

DOG 69 BIS 14 de abril de 2021: Orde da Consellería de Sanidade coas medidas específicas

DOG 69 BIS 14 de abril de 2021: Plan hostalería segura.

DOG 69 BIS 14 de abril de 2021: Decreto de Presidencia.

A finalidade desta subvención é dimunir o consumo de enerxía, aumentando a eficiencia enerxética e promovendo a introdución da mellor tecnoloxía dispoñible. E deste xeito, reducir a factura de enerxía e aumentar a competitividade das pemes e autonómos.

Pemes e autónomos beneficiarios (seccións do CNAE 2009):
– Sección G: venta e reparación de vehículos de motor y motocicletas (divisións 45, 46 e 47)

– Sección I: Hostalaría:
• Servizos de aloxamento (división 55): Hoteis, aloxamentos turísticos, campings e outros.
• Servizos de comidas e bebidas (división 56): restaurantes, cafeterías e bares.

– Sección R: actividades artísticas, recreativas e de entretemento (división do 90 ao 93)
• Actividades deportivas, recreativas e de entretemento (división 93): xestión de instalacións deportivas, actividades de clubs de deportivos e ximnasios.

Tramitación:

 •  Directamento co INEGA (Instituto Enerxético de Galicia, tel. 981 953 543) onde están dispoñibles os modelos da documentación requerida como os anexos e a memoria técnica do proxecto.
 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento IN417Z)

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 30 de xuño de 2021 ou ata esgotar o crédito.

Contía da axuda: 80 % do custo elixible da actuación ata un máximo de 6.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Son obxecto de subvención os proxectos de mellora enerxética que inclúan investimentos en equipamentos consumidores de enerxía ou elementos que contribúan a unha xestión enerxética eficiente.

Investimento mínimo: 1.000 euros, sen incluír o IVE.
Investimentos subvencionables realizados entre o 1 xaneiro e o 30 de setembro de 2021.

Resumo das tipoloxías para gastos subvencionables (pódense combinar varios bonos no mesmo proxecto):
• Bono envolvente: mellorar a envolvente a través de toldos ou láminas de control solar ou térmico.
• Bono iluminación: renovar os equipos de iluminación interior ou exterior.
• Bono instalacións eléctricas: mellora das instalacións eléctricas.
• Bono equipamento: renovar o equipamento consumidor de enerxía como cafeteiras, lavalouzas, lavadoras ou secadoras, …
• Bono climatización: equipos para a redución do consumo enerxético nas instalacións de climatización, ventilación e auga quente sanitaria.
• Bono inmótica: sistemas domóticos e inmóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto de xeito máis eficiente.

DOGA 13/04/2021 Bases reguladoras de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme).

Liña de axudas a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada que teñen por obxecto contribuír á mellora da calidade turística mediante procesos de primeira certificación, seguimento e/ou renovación da marca de Calidade Turística Q do ICTE, correspondentes ao ano 2021 e que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2021.

 • Dirixida a persoas físicas ou xurídicas privadas titulares de establecementos ou servizos turísticos (Categoría 2ª).
 • Contía da axuda: entre o 60% e o 70%, sendo o máximo 2.000€ a percibir no proceso de 1ª certificación.
 • Prazo de solicitudes: remata o 29 de abril de 2021.
 • Tramitación na sede electrónica da Xunta

PARA O PROCESO DE ADHESIÓN E 1ª CERTIFICACIÓN:

Gastos subvencionables:

 • Os custos de auditoría externa de certificación, seguimento e/ou renovación do sistema (excluídos os gastos de implantación) correspondente ao ano 2021.
 • Os custos derivados dos dereitos de uso da marca Q no ano 2021.

Documentación a aportar na solicitude:

a) Anexo II
b) Certificado do ICTE sobre a solicitude da adhesión do establecemento ou servizo á marca Q.
c) Orzamento desagregado por conceptos das actuacións que se van realizar.
d) Orzamento ou factura da empresa auditora acreditada polo ICTE, referido aos custos de auditoría externa da marca correspondente ao presente ano.
e) Orzamento, factura pro forma ou factura emitida polo ICTE correspondente á cota de uso de marca anual do ano en curso.

Ademais deberase presentar unha memoria xustificativa e os certificados para a valoración dos criterios que definirá a puntuación obtida e a porcentaxe a subvencionar:
• Municipio de Interese Turístico de Galicia.
• Período de apertura e antiguidade do establecemento ou servizo.
• A posesión do distintivo de compromiso de calidade turística do SICTED (Sistema de Calidade Turística Española en Destinos).
• Distintivos de calidade ambiental e/ou accesibilidade e/ou sustentabilidade e/ou safe tourism en vigor.
• Uso das novas tecnoloxías (TIC).

Esta axuda regúlase en réxime de concorrencia competitiva, sendo compatible coa percepción doutras subvencións, sempre que o importe total non supere o custo da actividade subvencionada.

Prema para máis información sobre esta axuda publicada no DOGA nº 59

No Pleno Ordinario do pasado 26 de marzo aprobaronse as bases regularadoras da liña de axudas directas aos establecementos afectados polo peche obrigatorito decretado na orde do 26 xaneiro de 2021.

Esta axuda directa establece unha contía máxima de 700 € por establecemento ou empresa e está destinada ao pagamento de gastos de arrendamento, electricidade, cotas de autónomos, seguros…

O seguinte paso é a publicación das bases reguladoras desta axuda no Boletón Oficial da Provincia (BOPPO). De todos os xeitos informarase da apertura do prazo e das condicións.

Publicado hoxe no boletín Nº 55 da Xunta as condicións e procedemento para adhesión dos establecementos turísticos este programa de incentivo ao sector turístico galego.

Que é o bono turístico 2021 #QuedamosenGalicia2?

O ano pasado lanzouse esta mesma campaña destinada ao persoal sanitario e sociosanitario de Galicia e neste 2021 amplíase a toda a poboación galega.

Ademais nesta edición conta cunha importante novidade, non se lle esixirá ás empresas turísticas que apliquen ningún desconto sobre os servizos cos que se adhiran ao programa.

Establecementos turísticos se poden adherir:

 • Aloxamentos turísticos excepto vivendas de uso turístico.
 • Axencias de viaxes que elaborarán paquetes turísticos coa oferta complementaria (resturantes, turismo activo, industrial,…)
 • As empresas deben estar inscritas no REAT e dispor de TPV con número de comercio que os identifiquen no servizo de pagamentos.

Tramitación:

 • Presentación telemática da solicitude co anexo I ata o 15 de decembro de 2021.
 • Coa aceptación da adhesión debese acceder a Turespazo e incorporar os produtos ou ofertas específicas para a promoción.

Quenes serán os beneficiados?

Persoas maior de idade, empadroadas nos concellos galegos que non se tiveran beneficiado do bono na primeira convocatoria.

Estos cidadáns poderán facer a súa solicitude a través da sede electrónica da Xunta cando sexa publicado o procedemento tamén no Diario Oficial de Galicia (DOG).

O Bono turístico 2021 é unha tarxeta moedeiro e os cidadáns disporán de tres tipos para escoller:

 • Tarxeta de 500 € (300 € aportación da Xunta – 200 € aportación da persoa)
 • Tarxeta de 375 € (225 € aportación da Xunta – 150 € aportación da persoa)
 • Tarxeta de 250 € (150 € aportación da Xunta – 100 € aportación da persoa)

O mércores 17 de marzo publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde e decreto xunto co Plan de Hostalería coas novas medidas sanitarias que rexeran a partir das 00.00h do venres 19 de marzo.

Esta nova orde derroga a anterior do 25 de febreiro e modifícanse algúns puntos:

Para toda Galicia:

 • Continúa o peche como Comunidade
 • Prohibido as reunións de non conviventes nos domicilios.
 • Establécense 4 niveis. O Comité Clínico poderá modificar o nivel do concello se a incidencia acumulada aumenta.

A Guarda atópase no nivel D. Incidencia acumulada menor a 150 (x100.000 habitantes)

No caso da hostalería:

 • Horario de peche ao público ás 21:00 horas.
 • TERRAZA: aforo máximo do 75% e 6 persoas non conviventes por mesa ou agrupación de mesas.
 • INTERIOR: aforo máximo do 50% e 4 persoas non conviventes por mesa ou agrupación de mesas.
 • O aforo non inclúe aos empregados (aclaración expresa no DOGA Nº47 do 11/03 para evitar a interpretación).
 • Non se establecen cambios no cómputo do aforo.
 • Manténse:
  • A prohibición do servizo na barra.
  • Recollida no local e consumo a domicilio ata as 21.30 horas
  • Entrega a domicilio poderá realizarse ata as 24.00 horas.
  • Fumar en terraza: só estará permitido cando se poda garantir de 2 metros de distancia con outros clientes e cos lugares habituais de circulación dos viandantes.
 • A obligación da colocación do aforo actualizado é a partir do sábado 20. A entrada en vigor das medidas é o venres 19 pero a Xunta permite tres días para actualizar a información.

Estas medidas terán validez na proxima semana e serán revisadas o luns 29 ou 30 de marzo para entrar en vigor os festivos da Semana Santa.

O venres 19 de marzo entrarán en vigor as novas medidas que o Presidente da Xunta adiantou na súa comparecencia.

Á espera da publicación da información no boletín, estes son os puntos principais.

-Para toda Galicia:

 • Continua o peche como Comunidade
 • Prohibido as reunións de non convivintes nos domicilios.

-Establécense 4 niveis e no referente a hostalería:

 • Nivel 4: Incidencia acumulada menor a 150 (x100.000 habitantes)
  • Peche ás 21.00h
  • Aforo interior ata o 50% e agrupacións de máximo de 4 persoas non convivintes.
  • Aforo exterior ata o 75 % e agrupacións de máximo 6 persoas non convivintes.

-Estas medidas revisaranse o luns 29 ou 30 de marzo para entrar en vigor os festivos da Semana Santa.

A Xunta pon en marcha esta nova medida para paliar os efectos da COIVD-19 nos sectores da hostalería e aloxamento turístico que acrediten unha diminución significativa na súa actividade.

Esta medida ten efectos retroactivos ós períodos de facturación producidos dende 5 de novembro e ata que o Goberno levante o estado de emerxencia sanitaria.

Sectores beneficiados:
• Restaurantes, cafeterías e bares, salas de festas, discotecas, pubs, cafés espectáculo
• Hoteis e aloxamentos turísticos, incluído albergues turísticos

Requisitos:
• Que os consumos trimestrais realizados no cuarto trimestre de 2020 e posteriores ata a finalización do período de emerxencia sanitaria sexan iguais ou inferiores ao 25% do consumo realizado no terceiro trimestre 2020

Lexitimados:
• A exención será solicitada polo titular do establecemento ou negocio

Modo de presentación das solicitudes:
Mediante a correcta presentación do modelo de solicitude premendo no enlace. Este modelo conten unha declaración responsable do cumprimento dos requisitos subxectivos para solicitar a exención. Ademais da seguinte documentación:
• A última factura de auga
• En caso de que a exención sexa solicitada por persoa distinta do titular do establecemento ou negocio será necesaria a presentación dunha autorización para actuar no seu nome, asinada por representante e representado, e á que se deberá acompañar o NIF de ambos.
• Se o solicitante non ten contador de auga deberá aportar, ademais, a documentación que acredite diminución de actividade a un 25% ou menos do habitual: nº de rexistros dos aloxamentos, dos servizos realizados ou factura da luz

Periodicidade de presentación das solicitudes:

 • Se o solicitante ten contador de auga bastará a presentación dunha única solicitude de exención.
 • Se o solicitante NON ten contador de auga deberá presentar unha solicitude de exención para cada trimestre de facturación en que consideren que se produciu a diminución significativa da actividade que da lugar á exención.

Lugar de presentación da solicitude:
A solicitude, acompañada da documentación correspondente, pode presentarse en calquera destes dous lugares:
• Na sede electrónica da Xunta de Galicia
• No Concello da Guarda na sede electrónica obrigatoria para persoas xurídicas e para as entidades sen personalidade xurídica.

Presencialmente no Rexistro do concello ou na nosa Oficina de Xestión Tributaria

Para calquera dúbida ou consulta poden dirixirse á Oficina Tributaria do Concello da Guarda.
Enlace da disposición

Coa reapertura os  establecementos hostaleiros deben dispor do código QR identificativo do seu local para o rexistro dos clientes e Turismo de Galicia habilitou a ferramenta online TURESPAZO para acadar nun mesmo cartel dito código QR e o aforo interior e exterior.

Dende a Oficina de Turismo estanse resolvendo dúbidas e facilitando os trámites para que todos os establementos dispoñan do código QR obligatorio para este venres 5 de marzo. As instruccións foron publicadas na nota anterior con data do 25 de febreiro. Hai que ter en conta que a plataforma leva dende o xoves con certos problemas na conexión quedando bloqueada durante horas inclusive.

Turismo de Galicia organiza para este mércores 3 de marzo ás 11.00h unha charla explicativa da plataforma TURESPAZO e tamén permitará realizar preguntas a través do chat. Para asistir e preciso rexistrar no enlace. Unha vez rexistrado, recibirá un correo electrónico automático confirmando a súa inscrición e indicando a ligazón de acceso ao webinar. Este webinar permitirá a conexión a partir das 10:55 horas. Se ten dificultades para conectarse ao evento poderá pedir asistencia no correo:
cau-videoconferencias@xunta.gal

O protocolo para apertura da hostalería o venres 26 de febreiro detalla que é obligatorio a colocación no acceso do local dun cartel co aforo máximo permitido vixente.

Ademais tamén indicouse neste protocolo a implantación dun  sistema de rexistro de entradas dos clientes que permita o rastrexo de posibles contactos no caso dun positivo. Este rexistro non será obligatorio pero si recomendable.

Turismo de Galicia facilita unha ferramenta que calcula o aforo permitido segundo a porcentaxe en vigor e crea un cartel propio co aforo inteior e no exterior (se houbese). Ademais este cartel inclúe o código QR específico do establecemento para que os clientes podan darse de alta na plataforma COVID PASS.

Esta ferramenta é online e hai que acceder a web de turismo de Galicia_turespazo (acceso exclusivo para establecementos turísticos). Aqueles establecementos sen usarios poden darse de alta coa sinatura ou código de inscrición do establecemento. Tal é como informan na web ese código esta no libro de visitas da inspección turística ou na comunicación da inscrición no REAT.

Unha vez recoñecido o establecemento turístico, o procedemento consta duns sinxelos pasos:

1º Premer no menu “Mis establecementos”

2º Premer sobre o establecemento

Premer sobre o establecemento

3º Premer sobre o botón sinalado

4º Encher os campos, darlle a gardar e descargar os carteis. Permite modificar os carteis segundo modifiquen os aforos permitidos

Xa está dispoñible o prodecemento na sede electrónica da Xunta as axudas para o sector da hostalería (TR500C) e outras actividades pechadas (TR500D) conforme a normativa dictada polas autoridades sanitarias.

 • Estas axudas son compatibles con outras específicas como as axudas para autónomos e microempresas do II Plan de Rescate publicado na semana anterior.
 • O prazo para solicitar ditas axudas remata o 23 de marzo.
 • Para resolver dúbidas poden contactar coa Oficina do Autónomo ou no teléfono 900 81 56 00.

PROGRAMA I HOSTALERÍA

Destinatarios:

 • Persoas traballadoras autónomas, persoas físicas ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo; as microempresas e as pemes, calquera que sexa a súa forma xurídica do sector da hostalaría e con domicilio fiscal en Galicia.
 • Neste programa considerase hostalería as empresas de aloxamento: hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos.
 • Quedan excluídos os establecementos de lecer e entretemento, como as salas de festas, discotecas, pubs, café-espectáculos e furanchos,
 • Poderán optar as axudas os establecementos afectados polo peche interior, independentemente do servizo en terrazas e do servizo de envío a domicilio ou recollida no local.
 • Tamén poderán optar os destinatarios que solicitaran aprazamento das súas obrigas tributarias (Seguridade Social e/ou Administración da Comunidade Autónoma). A débeda non poderá superar o 80% da axuda a percibir e as persoas beneficiarias deben comprometerse a saldalas e comunicalo no prazo de quince días.

Importe da axuda:

 • Establecese polo peche do interior dos establecementos de hostalería e no caso dos aloxamentos polo peche perimetral.
 • Aos establecementos do Concello da Guarda correspóndelles o importe máximo da axuda: 2.700 € xa que as medidas decretadas datan do 13 de xaneiro (artigo 8. 1. e/f).
 • Os establecementos con 10 traballadores ou máis incrementarase en 1.000 € a cuantía anterior.
 • As axudas concederanse para cada establecemento paralizado podendo ter a persoa beneficiaria máis dun establecemento con dereito á axuda.

DOG Núm. 36 ORDE do 22 de febreiro de 2021

 

Aquí dispoñen dun resumo dos requisitos:

Programa I sector da hostalería

 

Programa II outras actividades pechadas

O venres 26 de febreiro entrarán en vigor as novas medidas que o Presidente da Xunta adiantou na súa comparecencia.

Á espera da publicación da información no boletín e o mapa actualizado dos novos niveis, estes son os puntos principais.

-Para toda Galicia:

 • Continua o peche como Comunidade
 • Mantense o comezo das clases universitarias presenciais o luns 1 de marzo. Esta semana realizarase un cribado entre os estudantes.

-Establécense tres niveis:

 • Nivel 1: Incidencia acumulada de máis de 500 (x100.000 habitantes)
  • Mantéñense as medidas máis estrictas (en vigor o 26/01).
 • Nivel 2: Incidencia acumulada entre 250 e 500 (x100.000 habitantes). Ademais das áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol e Pontevedra.
  • Reunións ata 4 persoas non conviventes.
  • Hostalería ata 18.00h: só terraza ata o 50% do aforo.
  • Mobilidade entre concellos do mesmo nivel.
 • Nivel 3: Incidencia acumulada menor a 250 (x100.000 habitantes)
  • Reunións ata 4 persoas non conviventes.
  • Hostalería ata 18.00h: Interior ata o 30% do aforo e terraza ata o 50%.
  • Mobilidade entre concellos do mesmo nivel.
  • Apertura de ximnasios, piscinas e demais coa limitación de 4 persoas non conviventes.

O Concello da Guarda pola súa incidencia menor a 250 casos correspóndelle o nivel 3 pero estes datos serán actualizados pola Consellería de Sanidade segundo a evolución de cada municipio.

A contía da axuda pode chegar ao 100 % dos conceptos subvencionables segundo publica o boletín da Xunta de Galicia.

Esta modificación ven dada pola inclusión da axuda no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

Importante:

 • Contía da axuda: 100% dos conceptos subvencionables
 • Prazo de solicitudes: remata o luns 1 de marzo (ao ser 28 de febreiro domingo)

Estas axudas teñen como obxecto subvencionar as seguintes actividades:

 1. Instalación, reforma e adecuación das terrazas dos establecementos de hostalería e restauración, sitas en espazos públicos ou privados.
 2. Adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.
 • Destinatarios: hostelería
 • Investimento mínimo: 1.500 euros, o IVE non está incluído.
 • Prazo para executar e xustificar o investimento: do 1 de outubro de 2020 ata o 30 de outubro de 2021
 • O IGAPE tramita as axudas (prema para acceder)

 

A definición de terraza é a instalación ao aire libre formada por mesas, cadeiras e outros elementos, sitas nos espazos colindantes, ou non, a un establecemento de hostalería e restauración, en solo público ou privado, no que se desenvolve de forma complementaria a actividade propia do establecemento. En todo caso, deberá ser un espazo non cuberto ou no caso de estar cuberto estar rodeado por un máximo de dous laterais.

 

Conceptos ou actuacións subvencionables:

a) A instalación de pechamentos estables ou instalación de elementos desmontables e móbiles que sirvan de illamento, acoutamento do perímetro ou protección, así como outros elementos móbiles que cumpran esta función nos laterais, cuberta e/ou chan, tales como: toldos, biombos, cortaventos, parasoles e tarimas accesibles.

b) A adecuación estética e mellora da imaxe e funcionalidade da terraza con criterios de homoxeneización estética e integración no seu contorno, mediante a renovación do mobiliario (mesas, cadeiras e xardineiras), instalación de sistemas de iluminación e de aparatos calefactores exteriores, así como actuacións de mellora da fachada exterior do local. Para seren subvencionables, os aparatos calefactores deberán ser eléctricos ou baseados noutras opcións que non impliquen combustibles fósiles e permitan dar o servizo con enerxía de fontes renovables.

c) A adquisición de elementos sostibles de envasado e empaquetado de comida e bebidas para o servizo de entrega a domicilio ou de recollida no propio establecemento. Todos os elementos do “packaging” deberán ser 100% biodegradables. No caso de ser de plástico, deberán ser compostable, que cumpran os requisitos da norma europea vixente EN 13432:2000 «Envases e embalaxes. Requisitos dos envases e embalaxes valorizables mediante compostaxe e biodegradación. Programa de ensaio e criterios de avaliación para a aceptación final do envase ou embalaxe»

Non se consideran subvencionables:
– As actuacións en terrazas situadas no interior de centros comerciais e nos interiores dos establecementos, así como outras actuacións levadas a cabo no interior do establecemento.
– A adquisición de ordenadores, dispositivos móbiles, televisores, reprodutores de son e imaxe e tpv.
– Os permisos, licenzas ou cotas de colexios oficiais ou calquera outro tributo ou imposto.
– A instalación de sistemas de alarma, seguridade ou similares.
– Os elementos téxtiles, tales como, mantas, coxíns, manteis etc…
– A publicidade, agás a rotulación do nome do establecemento nos elementos fixos o móbiles da terraza.

 

Resolución do 26 de novembro de 2020 (DOG Nº244 do 03/12/2020) – Bases e convocatoria 2020

Xa está dispoñible a información sobre o procedementos e requisitos para solicitar as axudas para as persoas traballadoras autónomas (TR500A) e as microempresas (TR500B) afectadas pola situación económica da COVID-19 dentro do II Plan de Rescate.

Estas axudas son complatibles coas específicas para a hostalería e outros sectores pechados polas restriccións e que serán publicados no boletín do luns 22 de febreiro.

Como novidade poderán acceder ás axudas as empresarias e empresarios que teñan contraído pequenas débedas coas administracións públicas (tributarias ou coa Seguridade Social). Nestes casos, a débeda non poderá superar o 80% da axuda a percibir e as persoas beneficiarias deben comprometerse a saldalas e comunicalo no prazo de quince días. Os empresarios que estean ao corrente, percibirán a totalidade da axuda nun único pago.

O prazo para solicitar ditas axudas remata o 18 de marzo. Para resolver dúbidas poden contactar coa Oficina do Autónomo ou no teléfono 900 81 56 00.

Aquí dispoñen dun resumo dos requisitos deste II Plan de Rescate da Xunta de Galicia:

Autónomas:

 

Microempresas:

No boletín do luns 15 de febreiro a Xunta de Galicia fixo público o Decreto e a Resolución polas que establece a prórroga ata o 3 de marzo das medidas de prevención vixentes na Orde do 26 de xaneiro.

Polo tanto, continúa o peche perimetral individual por concello e as restricións de reunión para so os conviventes.

No referente a hostalería non houbo cambios, a excepción da apertura dos establecementos situados en áreas de servizo ou similar para uso exclusivo dos traballadores do transporte acreditados.

A Xunta de Galicia comunicou que está a traballar no Protocolo para a reapertura da hostalería cando as condicións sanitarias o permitan. Este protocolo, aínda en elaboración, estará baseado en tres puntos fundamentais:

 1. Seguridade no acceso aos establecementos. Será obrigatorio indicar no acceso ao local o aforo máximo permitido vixente.
 2. Seguimento dos posibles gromos. Estase valorando como implantar un sistema de rexistro de entradas dos clientes que permita o rastrexo de posibles contactos no caso dun positivo, declarando un gromo, identificando e illando os posibles contactos.
 3. Plan de control para garantir o máximo cumprimento das normas adoptadas co apoio dos concellos e das forzas de seguridade.

Tamén adiantaron que o proceso de desescalada das restricións sanitarias na hostalería avaliarase nas reunións do comité clínico unha vez analizada a tendencia da evolución dos datos epidemiolóxicos en cada área. A próxima reunión será o luns 22 de febreiro.

Por outra banda, a Xunta de Galicia informou que o II Plan de Rescate a autónomos, microempresas e o sector de hostalería será publicado esta mesma semana (máximo este venres).

No referente a outros sectores e actividades sí se introduciron algunhas modificacións na Orde publicada o luns 15 de febreiro. Estas medidas teñen diferentes datas de entrada en vigor:

A partir do mércores 17 de febreiro:

 • O comercio regresará ao horario habitual, tendo a limitación do peche ás 21.30h e o aforo limitado ao 50% (os centros comerciais pecharán os fins de semanais).
 • Apertura das instalacións deportivas ao aire libre para a práctica do deporte individual ou persoas conviventes e co uso da máscara. Tamén se retoma a competición federada autonómica.

A partir do luns 22 de febreiro poderase retomar a formación en centros educativos de réxime especial como escolas superiores, escolas de danza, centros autorizados de artes plásticas, escolas de música (excepto as actividades de instrumentos de vento e exercicios de canto).

No caso das clases universitarias en modo presencial restablecerase o 1 de marzo.

A Secretaría de Estado de Turismo abre o prazo de inscrición na XIII edición do “Programa Formativo Anfitriones” na súa modalidade online con 25 cursos en diversas áreas como a calidade, marketing ou mesmo formación específica sobre a xestión da COVID-19.

A novidade desta edición é a incorporación de píldoras formativas dunha hora de duración e con temas específicos como Instagram para establecementos turísticos, Converte o teu restaurante nun servizo a domicilio e así ata un total de 16 cursos.

Esta formación é gratuíta pero precisa inscrición na plataforma de formación online do Programa Anfitriones.

Prema para máis información: XVIII Edición Programa Formativo Anfitriones online

A finalidade é modernizar infraestruturas e mellorar a calidade e a competitividade da oferta turística.

Dirixida a establecementos cunha antigüidade mínima de 5 anos (inscrición do REAT):
-Establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural e albergues turísticos.
-Restaurantes, bares e cafeterías.

• Investimento máximo: 100.000 €, o IVE non está incluído
• Contía da axuda: entre o 30% e o 50%, sendo o máximo 50.000€ a percibir
Prazo de solicitudes: remata o xoves 4 de marzo de 2021
• Prazo xustificar o investimento: do 31 de outubro de 2021
• Investimentos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2021
• A Axencia de Turismo de Galicia tramita a presente axuda

Os investimentos subvencionables son:

 1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
 2. Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de Calidade Turística.
 3. Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.
 4. Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno da instalación.
 5. Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.
 6. Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético, así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación do aire.
 7. Actuacións de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización do establecemento.
 8. Adaptación dos sistemas de seguridade e saúde na prestación de servizos

Esta subvención regúlase en réxime de concorrencia competitiva polo que o importe a subvencionar será resultado dos criterios de valoración como a antigüidade, grado de investimento, impacto no emprego entre outros. A posesión dun certificado de calidade turística como SICTED, ademais de mellorar a xestión do establemento facilitica acadar puntuación nalgunas subvencións.

Esta axuda é compatible coa percepción doutras subvencións, sempre que o importe total non supere o custo da actividade subvencionada. Excepto coas axudas da Axencia Turismo de Galicia, sendo incompatible coa convocatoria para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago (código do procedemento TU501D).

DOGA 4/02/2021 subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración (código de procedemento TU503A) 

Estas axudas teñen como obxecto subvencionar as seguintes actividades:

 1. Instalación, reforma e adecuación das terrazas dos establecementos de hostalería e restauración, sitas en espazos públicos ou privados.
 2. Adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.

 

 • Destinatarios: hostelería
 • Investimento mínimo: 1.500 euros, o IVE non está incluído.
 • Contía da axuda: 80% dos conceptos subvencionables
 • Prazo de solicitudes: remata o luns 1 de marzo (ao ser 28 de febreiro domingo)
 • Prazo para executar e xustificar o investimento: do 1 de outubro de 2020 ata o 30 de outubro de 2021
 • O IGAPE tramita as axudas (prema para acceder)

 

A definición de terraza é a instalación ao aire libre formada por mesas, cadeiras e outros elementos, sitas nos espazos colindantes, ou non, a un establecemento de hostalería e restauración, en solo público ou privado, no que se desenvolve de forma complementaria a actividade propia do establecemento. En todo caso, deberá ser un espazo non cuberto ou no caso de estar cuberto estar rodeado por un máximo de dous laterais.

 

Conceptos ou actuacións subvencionables:

a) A instalación de pechamentos estables ou instalación de elementos desmontables e móbiles que sirvan de illamento, acoutamento do perímetro ou protección, así como outros elementos móbiles que cumpran esta función nos laterais, cuberta e/ou chan, tales como: toldos, biombos, cortaventos, parasoles e tarimas accesibles.

b) A adecuación estética e mellora da imaxe e funcionalidade da terraza con criterios de homoxeneización estética e integración no seu contorno, mediante a renovación do mobiliario (mesas, cadeiras e xardineiras), instalación de sistemas de iluminación e de aparatos calefactores exteriores, así como actuacións de mellora da fachada exterior do local. Para seren subvencionables, os aparatos calefactores deberán ser eléctricos ou baseados noutras opcións que non impliquen combustibles fósiles e permitan dar o servizo con enerxía de fontes renovables.

c) A adquisición de elementos sostibles de envasado e empaquetado de comida e bebidas para o servizo de entrega a domicilio ou de recollida no propio establecemento. Todos os elementos do “packaging” deberán ser 100% biodegradables. No caso de ser de plástico, deberán ser compostable, que cumpran os requisitos da norma europea vixente EN 13432:2000 «Envases e embalaxes. Requisitos dos envases e embalaxes valorizables mediante compostaxe e biodegradación. Programa de ensaio e criterios de avaliación para a aceptación final do envase ou embalaxe»

Non se consideran subvencionables:
– As actuacións en terrazas situadas no interior de centros comerciais e nos interiores dos establecementos, así como outras actuacións levadas a cabo no interior do establecemento.
– A adquisición de ordenadores, dispositivos móbiles, televisores, reprodutores de son e imaxe e tpv.
– Os permisos, licenzas ou cotas de colexios oficiais ou calquera outro tributo ou imposto.
– A instalación de sistemas de alarma, seguridade ou similares.
– Os elementos téxtiles, tales como, mantas, coxíns, manteis etc…
– A publicidade, agás a rotulación do nome do establecemento nos elementos fixos o móbiles da terraza.

 

Resolución do 26 de novembro de 2020 (DOG Nº244 do 03/12/2020) – Bases e convocatoria 2020

Esta convocatoria informativa será o 3 de febreiro ás 11.00h en formato online. Esta destinada a aquelas empresas interesadas en mellorar na calidade turística.

No proxecto de Calidade Turística SICTED poden participar aqueles sectores ou oficios que teñen contacto cos visitantes e turistas como empresas de aloxamento, bares e restaurantes pero tamén comercio, artesáns, guías turísticos, taxis, ...

O obxectivo SICTED é que o turista reciba unha atención e servizos de calidade nos diferentes sectores que forman un destino.

A Deputación de Pontevedra e Turismo Rías Baixas financia este proxecto na súa totalidade: adhesión, formación, implantación e avaliación.

Esta xornada informativa precisa inscrición previa. Toda a información do proxecto e da xornada informativa e tamén o formulario de inscrición no enlace.

O Concello da Guarda conta coa Oficina de Turismo e as praias de Area Grande distinguidas dende 2010 e actualmente conta 10 establecementos turísticos xa distinguidos:

Aloxamento:

 • Albergue O Peirao

 • Camping Santa Tecla

 • Hotel Apartamento Marouco

 • Hotel Vila da Guarda

Restaurantes:

 • Casa de la Abuela

 • Celtic

 • O Cangrexal

 • Marusía

 • Xantar

Bar:

 • La Botica

As novas medidas de prevención definidas na orde do 26 de xaneiro entraron en vigor esta noite, do martes 26 ao 27 mércores de xaneiro.

Estas medidas serán de aplicación ata o mércores 17 de febreiro inclusive e decretan o peche total da hostalería (bares e restaurantes). Só se permite servizo para recoller no local ou entrega en domicilio.

Estes son os puntos a destacar nas ordes publicadas:

3.10. Hoteis e aloxamentos turísticos.

 1. Estes establecementos poderán manter a súa actividade para clientes que se teñan desprazado por motivos xustificados segundo a normativa vixente.
 1. A ocupación das zonas comúns dos hoteis e aloxamentos turísticos non poderá superar o cincuenta por cento da súa capacidade. Para iso cada establecemento deberá determinar a capacidade dos distintos espazos comúns, así como aqueles lugares en que se poderán realizar eventos e as condicións máis seguras para a súa realización conforme a capacidade máxima prevista e de acordo coas medidas de hixiene, protección e distancia mínima establecidas.
 1. Poderán facilitar unicamente servizos de hostalaría e restauración para os clientes aloxados nos ditos establecementos.
 1. No caso de instalacións deportivas de hoteis e aloxamentos turísticos, tales como piscinas o ximnasios, estas permanecerán pechadas.

 

 1. Medidas especiais para determinadas actividades.

Os establecementos de hostalaría e restauración (bares, cafetarías, restaurantes) permanecerán pechados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio. O servizo de entrega a domicilio poderá realizarse ata as 24.00 horas. A permanencia nestes establecementos deberá ser a estritamente necesaria. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios.

Para máis información do decreto e a orde, poden descargar pinchando directamente:

 

Informática San Benito comezará en febreiro o curso online HOTR040PO GESTIÓN DA RESTAURACIÓN (Formación profesional de hostalería)

Dirixido a:

 • Traballadores do réxime xeral do sector Hostalería/Turismo.

 • Traballadores en situación de ERTE/ERE de calqueira sector.

 • Autónomos de calquera sector.

 • Desempregadors

Curso de 100 horas e gratuíto onde o alumno formarase no sector, na realización de proxectos de viabilidade de implantación nun restaurante, analizando a organización e planificación, control de costes e as normas de seguridade e hixiene en restauración.

Inscrición nos teléfono 986 60 89 20 ou 608 84 40 58

Prema para máis información.

Destinatarios: comercio e hostalería

Contía da axuda: redución do 25 % da taxa municipal de lixo

Prazo de solicitudes: remata o luns 1 de febreiro

Para facilitar o trámite achégase a instancia que debedes cumplimentar e presentar no rexistro municipal para solicitar a redución da taxa de lixo. Na traseira deste documento dispoñedes de toda información.