Author: Rosalia Verde

No boletín Nº 9-Bis do venres 14 de xaneiro de 2022 publicaronse dúas ordes especiais da Consellería de Sanidade sobre as medidas de prevención actuais.
 • A Orde do 12/01/2021 anuncia a prórroga das medidas xerais como a obligatoriedade de presentar o certificado COVID para o acceso a diferentes recintos como no caso do interior dos locais de hostalería. A prórroga destas medidas sería ata o 29 de xaneiro de 2022 pero teñen que ser aprobadas por resolución do Tribunal Superior de Xustiza Galego. Ademais nesta orde tamén adiantase que a permanencia de grupos de persoas en espazos públicos (pechados e abertos) e de uso privado queda limitado aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes entre as 3.00 e as 6.00 horas dos venres, sábados, domingos e festivos. Esta medida tamén ter que ser aprobado por TSX.

 

 • Na segunda Orde do 13/01/2021 anunciase a prórroga ata as 00.00h horas do 12 de febreiro das medidas específicas do Plan de Hostalería e que foron publicadas na Orde do 29/12/2021 e, polo tanto, se manteñen:
  • Non se permite o consumo en barra.
  • Os establecementos de hostalería e restauración pecharán ás 00:00h. Excepto ás noites dos venres e dos sábados que pecharán ás 1:00h.
  • 100 % do aforo interior e exterior.

No día de onte publicouse unha nova modificación do Plan de Hostalería que afecta aos establecementos de hostalería (bar e cafetería) e restaurantes.

Modíficase:

 • O horario límite de peche ao público será ás 00.00 horas. Excepto as noites do venres, sábado e as vésperas de festivos que será ás 1.00 horas.

Esta modificación estará vixente ata as 00:00h do 18 de xaneiro, ao igual que as últimas medidas aprobadas.

DOG Nº1 BIS do 03/01/2022

Esta noite publicouse no DOG 249BIS a orde da Consellería de Sanidade que establece as novas medidas de prevención pola COVID e que entrarán en vigor ás 00:00h do 31 de decembro (do xoves ao venres) e estarán vixentes ata o 18 de xaneiro.

Modificacións do Plan de Hostalería (restaurantes, bares e cafeterías):

 • Obrigatoriedade da exhibición do Certificado COVID para o acceso ao interior de restaurantes, cafeterías e bares durante todo o horario de apertura. Actualmente na hostalería só é obrigatorio a partir das 21:00h.
 • Recórdase a obriga do emprego da aplicación PASSCOVD para o control do acceso.
 • Non se permite o consumo en barra.
 • Os establecementos de hostalería e restauración pecharán ás 00:00h. Excepto ás noites dos venres e dos sábados que pecharán ás 1:00h.
 • No caso da Noitevella os locais de hostalería e restauración pecharán das 1:00h ata ás 9:00h do 1 de xaneiro (Inicialmente trasladouse que a apertura sería ás 10:00h).
 • Mantense o límite de mesa de 8 persoas non convivintes para o interior e 10 no exterior.

Modificacións do Plan de lecer nocturno:

 • Os locais de ocio nocturno pecharán ás 3:00h. (inicialmente trasladouse que o peche sería as 2:00h).
 • Non se permite o consumo en barra.
 • Mantense o límite de mesa de 8 persoas non convivintes para o interior e 10 no exterior.

Réxime optativo de peche dos establecementos de lecer nocturno

Os establecementos de lecer nocturno poderán acollerse ao réxime optativo de peche desde as 00:00 horas do día 31 de decembro de 2021 ata as 3:00 horas do día 3 de xaneiro de 2022.

Para acollerse a este réxime de peche, os titulares dos establecementos deberán remitir unha comunicación previa en forma de correo electrónico ao seguinte enderezo pechelecernocturno@xunta.gal, antes das 00.00 horas do día 31 de decembro de 2021. No correo electrónico deberán figurar os seguintes datos: nome do establecemento e enderezo, nome completo ou razón social do titular e CIF.

Aqueles establecementos de lecer nocturno que non efectuasen a comunicación previa á que se refire este punto quedarán excluídos da axudas ou subvencións que a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia poida establecer para estes supostos de peche de acordo co establecido nas correspondentes bases reguladoras. Tamén estarán excluídos da axudas ou subvencións indicadas aqueles establecementos que adianten ou atrasen a outras datas as festas ou eventos previstos nos días indicados no primeiro parágrafo deste punto.

Limitación temporal de festas, celebracións ou eventos específicos nos establecementos de lecer nocturno

No período comprendido entre as 0:00 horas do día 31 de decembro de 2021 e as 0:00 do día 18 de xaneiro de 2022, os establecementos de lecer nocturno poderán realizar a súa actividade ordinaria, pero non poderán organizar festas, celebracións ou eventos específicos, independentes ou extraordinarios, como cotillóns, festas de fin de ano, festas de reis, ou con calquera outra denominación similar ou que produza un efecto equivalente, en particular con motivo das datas de Nadal ou outras datas en substitución delas, nin realizar promoción, anuncios ou publicidade dos indicados eventos a través de redes sociais, mensaxes de difusión, ou cartelaría tradicional.

 

DOG 249BIS 29/12/2021

Nota de prensa 29/12/2021 Os locais de lecer nocturno que adianten a hoxe as festas de Fin de Ano non terán acceso ás axudas da Xunta pola cancelación do evento

A Xunta de Galicia adianta as medidas acordadas para o sector do ocio nocturno que inclúe a discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de festa, salas de concertos e similares.

A medida aprobada permite elixir entre abrir a fin de semana de Fin de Ano, do 30 de decembro ao 2 de xaneiro (ambos incluídos), ou optar a unha liña de axudas con distintos tramos en función dos metros cadrados de cada local.

Os locais do ocio nocturno pecharán ás 3:00h dende o 30 de decembro ao 18 de xaneiro. E dicir, tamén é o horario de peche para a fin de semana de Fin de Ano.

As axudas para os locais que decidan pechar na fin de semana de Fin de Ano estableceranse distintos tramos en función da superficie de cada un:

 • 2.500 € para os locais de menos de 100 metros cadrados
 • 5.500 € para os locais de 100 a 250 metros cadrados.
 • 9.000 € para os locais de 250 a 500 metros cadrados.
 • 14.000 € para os locais de 500 e 700 metros cadrados.
 • 27.000 € para os locais de 700 a 2.000 metros cadrados.
 • 45.000 € para os locais de máis de 2.000 metros cadrados.

A orde para as axudas está prevista que se publique en xaneiro co obxectivo de que se comecen a abonar as axudas ao mes seguinte.

 

NOTA DE PRENSA 28/12/2021: Xunta e ocio nocturno chegan a un acordo sobre as medidas a adoptar ante a covid durante o Nadal

O Conselleiro de Sanidade trasladou as novas medidas e restriccións acordadas polo Comité Clínico. Estas medidas entrarán en vigor ás 00:00h do 31 de decembro (do xoves ao venres) e estarán vixentes ata o 18 de xaneiro.

Medidas na hostalería e ocio nocturno:

 • Certificado Covid obligatorio tamén nos bares e cafeterías (antes na hostalería só era obligatorio a partir das 21:00h).
 • Os establecementos de hostalería e restauración pecharán ás 00:00h. Excepto ás noites dos venres e dos sábados que pecharán ás 1:00h.
 • Prohibido o consumo en barra.
 • Mantense o límite de mesa de 8 persoas non convivintes para o interior e 10 no exterior.
 • Os locais de ocio nocturno pecharán ás 2.00h.

Medidas específicas para Noitevella e Día de Reis:

 • Os locais de hostalería e restauración pecharán ás 1:00h na Noitevella. O día 1 de xaneiro poderán abrir a partir das 10:00h  e así evitar que continúen as reunións.
 • Pendente do acordo da próxima reunión sobre as limitacións no caso do ocio nocturno.
 • Recomendación dun máximo de 2 unidades familiares nas reunións, e preferiblemente, que estas unidades sexan as mesmas que nas celebracións de Nadal.

Outras medidas ou recomendacións:

 • Recomendase non asistir os eventos musicais masivos. Tanto no interior como no exterior o público deberá estar sentado.
 • Pendente de aprobación polo Tribunal Superior de Xustiza Galego:  limitar xuntanzas de persoas non convivintes en espazos públicos, entre as 2:00 e as 6:00h.

NOTA DE PRENSA Conselleria de Sanidade 28/12/2021: O comité clínico acorda o peche dos locais de hostaleria e restauración ás 00,00 horas e do ocio nocturno ás 2,00

No DOG 240-BIS publicado no día de hoxe informase da prórroga das medidas actuais de prevención na hostalería e que seguirán en vigor ata ás 00:00h do 18 de xaneiro de 2022.

Tan só hai unha modificación nas medidas aplicadas ata agora:

 • Non se permite a realización de cócteles e actos de recepción con aperitivo e público de pé.

 

Como recordatorio, estas son as medidas que se manteñen sen modificación:

 • A ocupación máxima será de oito persoas no interior e quince persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.
 • Nos establecementos de lecer nocturno (discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de festas e salas de concertos), a ocupación máxima será de 8 persoas no interior e 15 persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesa.
 • En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, as agrupacións de mesas.
 • Debense establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal nas súas instalacións, especialmente na disposición e no uso das máquinas ou de calquera outro dispositivo de xogo nos locais e establecementos en que se desenvolvan estas actividades. O uso da máscara será obrigatorio.

Tamén se mantén a obligatoriedade da exhibición do Certificado COVID para o acceso ao interior dos establecementos publicado na Orde do 25 de novembro:

 • Restaurantes e salóns de banquetes durante todo o seu horario.
 • Bares, cafeterías e furanchos a partir das 21:00h.
 • Os establecementos de xogo que ofrecen servizos de hostalería tamén aplicarán esta medida e nos horarios que proceda de acordo coa natureza dos indicados servizos como de restaurante ou de cafetaría ou bar.

O Certificado COVID ten que ser emitido polo servizo de saúde ou por un laboratorio oficial autorizado e debe acreditar o cumprimento dalgún dos seguintes requisitos:

 1. Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) nº 726/2004.
 2. Que dispoñen dunha proba diagnóstica negativa realizada nas últimas 72 horas, no caso das PCR, e 48 horas, no caso dos tests de antíxenos. No caso dos tests rápidos de antíxenos, deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/C 24/01, do Consello de Europa.
 3. Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 nos últimos 6 meses. Para iso, a persoa deberá ter sido diagnosticada como caso confirmado da COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR, e non será válido outro tipo de test.

As persoas titulares dos establecementos ou o seu persoal:

 • Teñen a obrigación de realizar o control do cumprimento da medida de seguridade sanitaria, polo que non se permitirá o acceso das persoas que non exhiban a documentación requirida, que será necesaria para o acceso e a prestación dos correspondentes servizos ao cliente.
 • Están obrigados a manter o segredo e a confidencialidade sobre os datos persoais a que accedan.
 • Co obxecto de procurar a máxima garantía da privacidade e da intimidade das persoas, a exhibición da información a que se refire a medida preventiva só poderá ser solicitada polas persoas titulares dos establecementos ou polo seu persoal no momento do acceso ao interior e para os efectos da súa mera comprobación ou verificación.
 • De acordo co principio expresado de velar pola máxima garantía da privacidade e da intimidade, a comprobación da validez dos certificados presentados, tanto en formato papel como en formato dixital, só poderá ser efectuada polos establecementos a través da lectura do código QR que figura en cada un dos certificados, empregando a aplicación Passcovid da Comunidade Autónoma de Galicia, prevista na Orde da Consellería de Sanidade, do 18 de agosto de 2020, pola que se regula o sistema de información Passcovid.gal como medida complementaria na xestión da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, dispoñible nas plataformas Android e Ios.
 • A comprobación efectuarase unicamente coa finalidade expresada de control de acceso.
 • Non se conservarán en ningún caso datos de carácter persoal nin se crearán ficheiros con eles.

No DOG 233BIS publicado o venres 3 de decembro prorrogase o actual Plan de Lecer Nocturno e modificase o seu número 5 do punto terceiro:

Procurase a máxima garantía da privacidade e da intimidade das persoas na exhibición do Certificado COVID para o acceso ao interior dos locais de lecer nocturno.

As persoas titulares dos establecementos ou o seu persoal:

 • De acordo co principio expresado de velar pola máxima garantía da privacidade e da intimidade, a comprobación da validez dos certificados presentados, tanto en formato papel como en formato dixital, só poderá ser efectuada polos establecementos a través da lectura do código QR que figura en cada un dos certificados, empregando a aplicación Passcovid da Comunidade Autónoma de Galicia, prevista na Orde da Consellería de Sanidade, do 18 de agosto de 2020, pola que se regula o sistema de información Passcovid.gal como medida complementaria na xestión da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, dispoñible nas plataformas Android e Ios.
 • A comprobación efectuarase unicamente coa finalidade expresada de control de acceso ao interior.
 • Non se conservarán en ningún caso datos de carácter persoal nin se crearán ficheiros con eles.

Esta medida estará en vigor ata o 18 de decembro.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) resolveu avalar a medida adiantada esta semana sobre a presentación do certificado COVID e entrará en vigor ás 00.00h do sábado 27 de novembro.

No DOG 228BIS publicado esta mañá detallase a medida preventiva de seguridade sanitaria consistente na exhibición do Certificado COVID para o acceso ao interior dos establecementos:

 • Restaurantes e salóns de banquetes durante todo o seu horario.
 • Bares, cafeterías e furanchos a partir das 21:00h.
 • Os establecementos de xogo que ofrecen servizos de hostalería tamén aplicarán esta medida e nos horarios que proceda de acordo coa natureza dos indicados servizos como de restaurante ou de cafetaría ou bar.

O Certificado COVID ten que ser emitido polo servizo de saúde ou por un laboratorio oficial autorizado e debe acreditar o cumprimento dalgún dos seguintes requisitos:

 1. Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) nº 726/2004.
 2. Que dispoñen dunha proba diagnóstica negativa realizada nas últimas 72 horas, no caso das PCR, e 48 horas, no caso dos tests de antíxenos. No caso dos tests rápidos de antíxenos, deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/C 24/01, do Consello de Europa.
 3. Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 nos últimos 6 meses. Para iso, a persoa deberá ter sido diagnosticada como caso confirmado da COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR, e non será válido outro tipo de test.

As persoas titulares dos establecementos ou o seu persoal:

 • Teñen a obrigación de realizar o control do cumprimento da medida de seguridade sanitaria, polo que non se permitirá o acceso das persoas que non exhiban a documentación requirida, que será necesaria para o acceso e a prestación dos correspondentes servizos ao cliente.
 • Están obrigados a manter o segredo e a confidencialidade sobre os datos persoais a que accedan.
 • Co obxecto de procurar a máxima garantía da privacidade e da intimidade das persoas, a exhibición da información a que se refire a medida preventiva só poderá ser solicitada polas persoas titulares dos establecementos ou polo seu persoal no momento do acceso ao interior e para os efectos da súa mera comprobación ou verificación.
 • De acordo co principio expresado de velar pola máxima garantía da privacidade e da intimidade, a comprobación da validez dos certificados presentados, tanto en formato papel como en formato dixital, só poderá ser efectuada polos establecementos a través da lectura do código QR que figura en cada un dos certificados, empregando a aplicación Passcovid da Comunidade Autónoma de Galicia, prevista na Orde da Consellería de Sanidade, do 18 de agosto de 2020, pola que se regula o sistema de información Passcovid.gal como medida complementaria na xestión da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, dispoñible nas plataformas Android e Ios.
 • A comprobación efectuarase unicamente coa finalidade expresada de control de acceso.
 • Non se conservarán en ningún caso datos de carácter persoal nin se crearán ficheiros con eles

ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

No DOG 227-BIS publicado no día de onte informase da entrada en vigor ás 00.00h este sábado 27 de novembro da reducción do número de persoas nunha mesa ou agrupación de mesas.

No referente á medida acordada sobre obrigación de solicitar o certificado covid na hostalería segue pendente da autorización previa do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Polo que aínda non está en vigor. ACTUALIZADO: No DOG228-BIS do 26/11/2021 foi publicado a obligatoriedade de exhibición do Certificado COVID avala polo Tribunal e coincide coa entrada en vigor para este sábado 27 de novembro.

En definitiva, as medidas que entrarán en vigor esta madrugada son:

 • A ocupación máxima será de oito persoas no interior e quince persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.
 • Permítese a realización de actos de recepción con aperitivo e público de pé que,  no momento de retirada da máscara para o consumo, deben respectar a distancia interpersoal de seguridade entre persoas non conviventes. Os grupos de persoas de pé poderán ser de ata oito persoas no interior e quince na terraza».
 • Nos establecementos de lecer nocturno (discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de festas e salas de concertos), a ocupación máxima será de 8 persoas no interior e 15 persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesa.
 • En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, as agrupacións de mesas.
 • Debense establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal nas súas instalacións, especialmente na disposición e no uso das máquinas ou de calquera outro dispositivo de xogo nos locais e establecementos en que se desenvolvan estas actividades. O uso da máscara será obrigatorio.

Na reunión mantida no día de onte a Xunta acordou tomar novas medidas que afectarán ao sector da hostalería nos vindeiros días.

A medida acordada é solicitar o certificado covid na hostalería pero require autorización previa do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Polo que hai que esperar á resolución do Tribunal e a súa posterior publicación no DOG (boletín oficial) onde se detallarán as medidas e a data de entrada en vigor.

Estas son as medidas propostas:

 • Os restaurantes deberán solicitar a exhibición do Certificado COVID durante todo o seu horario. No caso dos bares e cafeterías esta obriga de exhibición será a partir das 21:00h.
 • O número máximo de persoas por mesa ou agrupación de mesas reducirase a 8 no interior e 15 en terraza.

Nota de prensa completa. 22/11/2021

O xoves 21 de outubro a Xunta de Galicia declarou oficialmente a finalización da situación de emerxencia sanitaria en Galicia.

Ante esta nova realidade acordáronse unhas novas medidas sanitarias para os establecementos de hostalería e de lecer nocturno e que foron publicadas esta tarde no DOG Nº204 BIS.

Estas modificacións entran en vigor do venres ao sábado 23 de outubro.

No referente ao Plan de Lecer Nocturno mantéñense os niveis (1 e 2 cunchiñas) pero modifícase:

 • Ampliación do horario do peche ao público:
  • Para pubs e cafés espectáculos ata as 4:00h. e ás 4:30h as noites do venres ao sábado e do sábado ao domingo.
  • Para as discotecas ata as 5:00h.
 • Amplíase os aforos ao 100% no interior e no exterior.
 • Obrigatorio para os dous niveis a exhibición do Certificado COVID. É dicir, para o acceso ao interior é obrigaorio a presentación dun certificado emitido polo servizo de saúde ou por un laboratorio oficial autorizado:
  1. Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) nº 726/2004.
  2. Que dispoñen dunha proba diagnóstica negativa realizada nas últimas 72 horas no caso das PCR e de 48 horas no caso dos tests rápidos de antíxenos. No caso dos tests rápidos de antíxenos deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/C 24/01, do Consello de Europa.
  3. Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 nos últimos 6 meses. Para iso a persoa deberá ter sido diagnosticada como caso confirmado da COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR, e non é valido outro tipo de test.
   • Estes certificados tan só se mostrarán á entrada no momento do espazo interior, non se conservarán estes datos nin se crearán ficheiros con eles.

No referente ao Plan de Hostalería segura mantéñense os requisitos de cada nivel: 1 cunchiña ou 2 cunchiñas. Pero os dous niveis vanse modificar en:

 • Amplíase o aforo ao 100% en interior e terraza.
 • Amplíase o horario de peche ao público ata as 1:30h ás noites do venres ao sábado e do sábado ao domingo.
 • Permítese o consumo en barra:
  • Recomendase  que os clientes en barra manteñan a máscara correctamente colocada nos momentos en que non se poida garantir a distancia co traballador.
  • Estará diferenciado o uso da barra: clientes e zona destinada para persoal traballador.

 

ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

Hoxe 18 de outubro de 18:00 a 20:00h a Deputación de Pontevedra informa dunha xornada informativa sobre os Fondos europeos para superar os efectos económicos e sociais derivados da COVID-19.

Obxectivo: Coñecer que son os Fondos Europeos Next Generation, as convocatorias, os ámbitos estratéxicos e como as pemes e micropemes poden participar e beneficiarse deles.

Contidos:

 • Plan de recuperación, transformación e resiliencia: eixes e pancas de actuación
 • Programas Next Generation UE
  • Proxectos de colaboración público-privada con capacidade de atracción para pemes, micropemes e persoas autónomas.
  • Plans e axudas: convocatorias, acceso e plan específico para pemes, micropemes e persoas autónomas.
  • Acceso indirecto como subcontrata, colaboración ou subministración; preparación e documentación; asesoramento, liñas de axudas e páxinas webs oficiais.

Dirixido a viveiristas, empresas, profesionais, persoas emprendedoras e público interesado.

Prema para a inscrición previa.

A Axencia Turismo de Galicia organiza o Webinar “Convocatoria de axudas da Xunta de Galicia á Hostelería e restauración, que terá lugar hoxe, xoves día 14 de outubro ás 16:30 horas.

Neste webinar darase resposta ás dúbidas que poidan ter os beneficiarios destas dúas ordes de axuda recentemente publicadas no Diario Oficial de Galicia. Información detallada de cada axuda premendo directamente:

Axudas para a promoción da dixitalización e o márketing dixital.

-Axudas para investimentos post covid: modernización e mellora da competitividade.

 

É preciso inscribirse á webinar neste enlace (prema).

O novo Plan de Lecer Nocturno foi publicado no DOG Nº 190BIS e que entrou en vigor o 2 de outubro.

Ao igual que no novo Plan de Hostalería (DOG Nº177-BIS) establecense dous niveis de compromiso: nivel básico (1 cunchiña) e nivel avanzado (2 cunchiñas). Contarase cun terceiro nivel (nivel de seguridade).

Os responsables dos establecementos de lecer como discotecas, pubs, cafés-espectáculo e salas de festas deben:

 • Declarar as capacidades máximas e de controlar que sexan respetadas, establecendo procedementos que permitan o control do aforo en cada momento.

 • Instalar na entrada do local e visible o cartel do aforo e do permitido en vigor. Pódese descargar os modelos de cartel dos niveis na plataforma online de Turespazo.

 • Os titulares dos establecementos deberán acertar a declaración responsable na web Turespazo cando obteñan o cartel comprometéndose á veracidade dos datos que se acheguen para a xeración do cartel, e ao compromiso de cumprimento das medidas requeridas no nivel escollido.

 • Para determinar a capacidade interior terase en conta a superficie destinada aos clientes en metros cadrados. Excluíndo do cómputo os metros dos aseos, barra e seu interior, almacéns, gardarroupas, cociñas e calquera espazo no que o cliente non ten acceso.

 • A terraza pode estar cuberta e terá como máximo 2 laterais. Para o aforo computase a superficie establecida pola licenza.

 • Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal. Este plan debe estar á disposición da autoridade sanitaria.

 • Dispor en formato físico a documentación que acredite as superficies empregadas para o cálculo dos aforos e mostrarán si a autoridade o solicita.

 • Na entrada e saída deben establecer mecanismos para evitar aglomeracións.

 • A distribución dos clientes será homoxénea nas diferentes estancias.

 • O consumo en terraza será sentado nas mesas dispoñibles.

 • Non se permite consumo en barra pero sí pedir e recoller a consumición, respetando as distancias e evitando as aglomeracións.

 • Permítese o consumo a pé excepto nas zonas de baile.

 • Ocupación máxima dos aseos: 4 m2 por persoa. No caso de máis dunha cabina ou urinaro estará limitado ao 50%. Deberán establecerse sistemas para controlar a afluencia dos clientes a esa zona.

 • No caso de espectáculos musicais ou de animación establecerase un espazo mínimo 3 metros de seguridade no frontal.

 • Reforzar a limpeza e desinfección dos espazos comúns e dos aseos. Dispor de papeleiras.
 • Os elementos de servizo como vaixela ou cristalería deben almacenarse en recintos pechados e alonxados da zona de paso de empregados e clientes.

 • Os locais que ofrezan servizo de restauración deben cumprir as medidas do novo Plan de Hostalería.

 • Rexistro de clientes: Control dos asistentes de xeito manual ou dixital.

  • Nome, apelidos, número de teléfono e hora de entrada.
  • O responsable gardará esta información durante a lo menos dun mes despois do evento para trasladar ás autoridades. sanitarias e cumprindo as normas de protección de datos de carácter persoal.

 

NIVEL 1C (UNHA CUNCHIÑA)

 • Nivel básico de obrigado cumprimento para todos os establecementos.
 • Aforo en interior ao 50 % (cun máximo de 2.000 persoas) e 75 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 3:00h da madrugada (salvo que teñen autorizado outro inferior).

Ademais dos puntos comúns, os responsables dos establecementos comprométense a:

  • Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre mesas e agrupacións de mesas e das zonas de tránsito.
  • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.
  • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
  • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
   1. Avaliación non continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 1.000 ppm de concentración de CO2.
   2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
   3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
   4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.

Referente ao traballador:

 • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas.
 • Asegurar 2 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. Dispoñible a formación online e gratuíta na web de turismo de Galicia.

Referente aos locais:

 • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
 • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
 • Control da máscara obrigatoria para clientes.
 • Si se dispón de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
 • No caso de carta física deberá permitir a súa desinfección.

 

NIVEL 2C (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aqueles establecementos que apliquen as medidas adicionais.
 • Aforo en interior ao 75 % (cun máximo de 2.000 persoas) e 100 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 4:00h da madrugada (salvo que teñen autorizado outro inferior).
 • Ademais das medidas comúns, os responsables dos establecementos comprométense a:
  • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.
  • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
   1. Avaliación continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Recoméndase o uso de actuadores automáticos, no caso de sistemas de ventilación forzada, para a regulación da achega de aire no caso de superar as 800 ppm.
   2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
   3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
   4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.

Referente ao traballador:

 • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas. Disponer de máscaras FFP2 e ofrecelas aos traballadores (cambio cada 8 horas).
 • Asegurar 4 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. Dispoñible a formación online e gratuita na web de turismo de Galicia.
 • Deberá ofrecerse aos traballadores a realización de probas diagnósticas periódicas cada 15 días. A frecuencia será cada 7 días no caso de que o nivel de restrición aplicable ao concello sexa alto ou máximo. A realización destas probas será voluntaria para o persoal traballador, polo que se realizará soamente cando a persoa traballadora preste o seu consentimento de acordo co establecido no artigo 22 da Lei de prevención de riscos laborais. A realización das probas poderá ser efectuada polos servizos de prevención da empresa, con aplicación do establecido polo artigo citado, ou ben polos mecanismos que habilite para o efecto a Consellería de Sanidade.

Referente aos locais:

 • Dispor de hidroxel na entrada dos aseos e en cada mesa ou agrupación de mesas.
 • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
 • Control da máscara obrifatoria para clientes. Dotar de máscaras cirúrxica novas aos clientes en caso necesario.
 • Dispoñer de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
 • Carta dixital, QR e taboleiro.
 • Control de acceso con dispositivos QR para evitar aglomeracións.
 • Fomentar o uso de ferramentas como PassCovid e RadarCovid con carteis.
 • Certificado COVID: solicitarase para o acceso a presentación dun certificado emitido polo servizo de saúde ou por un laboratorio oficial autorizado:
 1. Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se  concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) nº 726/2004.

 2. Que dispoñen dunha proba diagnóstica negativa realizada nas últimas 72 horas no caso das PCR e de 48 horas no caso dos tests rápidos de antíxenos. Estos tests rápidos de antíxenos deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/C 24/01, do Consello de Europa.

 3. Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 nos últimos 6 meses. Para iso a persoa deberá ter sido diagnosticada como caso confirmado da COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR, período comprendido entre ambos incluídos, despois da PDIA positiva.

Estos certificados tan só se mostrarán á entrada no momento do espazo interior, non se conservarán estes datos nin se crearán ficheiros con eles.

NIVEL DE SEGURIDADE:

 • Nivel aplicado no caso de que as autoridades así o decidan debido a situacións extraordinarias pola gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.
 • Só en terraza ao 50% con servizo sentado en mesa.
 • Horario de peche ao público será ás 1.00 h.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na plataforma de Turespazo.

A finalidade desta subvención é contribuír á modernización e á mellora da competitividade dos establecementos hostaleiros mediante a realización de investimentos en equipamentos post covid.

Destinatarios:

PEMES: microempresas, pequenas e medianas empresas do sector do hostalería, incluído o aloxamento turístico:
• Hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos
• Restaurantes, bares e outros establecementos de restauración.

Tramitación:

 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU503E)
 • Información: Axencia de Turismo (Fomento) no teléfono: 900 81 53 34 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal
 • Sistema de concorrencia non competitiva.

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 8 de novembro de 2021.

Contía da axuda: 90 % ata un máximo de 50.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Realizados entre o 1 de xaneiro  de 2021 ao 30 de novembro de 2021 e con respecto aos conceptos seguintes:

 • Sistemas domóticos, control de distancias, optimización de procesos, portas e consignas automáticas, controis de acceso, renovación de aire, sistemas de climatización e softwares de control asociados.
 • Sistemas de chekin-in automáticos.
 • Carteleira, rotulación, sinalética e actuacións vinculadas con esta.
 • Equipamento, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia (medidores de CO2, ionizadores, dispensadores, etc.).
 • Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude (cores claras, incorporación de espellos, etc.).
 • Envoltorios e material dun só uso. O total de gastos destinados a este concepto non poderá superar o 10 % dos gastos totais subvencionables.
 • Procesos de desinfección e desinfección recorrente realizados por empresas externas con motivo da COVID, que non teñan a consideración de gastos de limpeza ordinaria.
 • Novo equipamento de hixienizado e lavado.
 • Novo equipamento para novos produtos, presentacións ou métodos de conservación.
 • Equipamento multiservizo.

DOG Nº 193 DO 6/10/2021 Subvención para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021.

EXTRACTO Nº 193 DO 6/10/2021

O Comité Clínico de hoxe acordou modificar as restriccións en actividades sociais, culturais e económicas que entrarán en vigor a partir do sábado 9 de outubro.

No caso da hostalería (excepto locais de lecer noctuno):

 • Amplíase o grupo de persoas non convivintes a 10 no interior e a 20 en terrazas.
 • Amplíase o aforo:
  • Local con nivel básico (1 cunchiña): 75% en interior e 90% en terraza.
  • Local con nivel avanzado (2 cunchiñas): 90% en interior e 100% en terraza.

No caso de aloxamentos turísticos (espazos comúns) e tamén dos albergues turísticos aumentan o seu aforo ata 75%.

NOTA DE PRENSA COMPLETA

A web de turismo de Galicia xa dispón dos cursos de formación gratuítos para os empregados da hostalería e así facilitar o cumprimento deste requisito detallado no novo Plan de Hostalería Segura.

Este requisito de formación será obrigatorio para todo o persoal a partir do 22 de novembro de 2021.

Nesta web accedese aos contidos (manual cos contidos teóricos e enlaces a vídeos) para os dous niveis de formación segundo o nivel de compromiso do establemento:
• Hostalería de nivel C1: formación básica con 2 horas.
• Hostalería nivel C2: formación avanzada con 4 horas.
Os contidos poderanse visualizar sen límite de tempo.

PROBA TEÓRICA E CERTIFICADO:
Cada empregado deberá rexistrarse para solicitar o acceso á proba teórica. Para superar o curso e obter a certificación deberá contestar correctamente o 80% da proba como mínimo. Se a proba é superada o alumno xa poderá descargar o seu certificado.

PREMA para acceder a web de formación.

No día de onte o Comité Clínico aprobou o Plan de lecer nocturno de Galicia que terá que ser ratificado polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia.

Á espera da resolución do Tribunal adiantaron as liñas xerais deste plan que establece dous niveis de compromiso seguindo un plantexamento similar ao actual plan de Hostalería. Este é o avance:

Todos os niveis deben cumprir as medidas hixiénico-sanitarias establecidas con carácter xeral:

 • Uso obrigatorio da máscara.
 • Gardar a distancia de seguridade.
 • Garantir a limpeza e desifección periódica do local e do seu equipamento.
 • Renovación do aire e o control dos niveis de CO2.

 

-NIVEL 1 (UNHA CUNCHIÑA)

 • Aforo en interior ao 50 % e 75 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 3:00h da madrugada.
 • Dúas horas de formación en protocolos covid para o persoal.

 

-NIVEL 2 (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aforo en interior ao 75 % e 100 % en terrazas.
 • Para acceder ao local deberase presentar a certificación de vacunación COVID completa, certiifcado de proba negativa recente ou ter superado a enfermidade.
 • Horario de peche ao público: 4:00h da madrugada.
 • Catro horas de formación en protocolos covid para o persoal.

 

-NIVEL DE SEGURIDADE:

Haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

 • Aforo en terraza ao 50% cos clientes sempre sentados en mesa.
 • Horario de peche ao público: 1:00h da madrugada.

 

O cumprimeto das medidas do novo Plan de Lecer Nocturno de Galicia será supervisadas polos inspectores da Dirección Xeral de Sáude Pública.

NOTA DA XUNTA COMPLETA

A finalidade desta subvención é contribuír á recuperación de destinos turísticos a través de axudas ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital para o ano 2021. Mediante liñas de axudas buscase mellorar actividade económica e incrementar a competitividade destas empresas coa transformacióm dixital.

Destinatarios:
Autónomos, microempresas e pemes do sector do hostalería, incluído o aloxamento turístico:
• hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos
• restaurantes, bares e outros establecementos de restauración.

Tramitación:

 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU503C)
 • Información: Axencia de Turismo (Fomento) no teléfono: 900 81 53 34 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal
 • Sistema de concorrencia non competitiva.

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 25 de outubro de 2021.

Contía da axuda: 100 % ata un máximo de 15.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Considéranse gastos subvencionables aqueles en que incorrese a entidade solicitante entre o 1 de xaneiro e o 15 de novembro de 2021 con respecto aos conceptos seguintes:

 1. Instalación de novos PMS (Property Management System).
 2. Integración de PMS actuais.
 3. Instalación de novos CRM (Customer Relationship Management) integrados con PMS.
 4. Instalación de novos CRM non integrados con PMS.
 5. CMR integrado con PMS e ferramentas de Big Data e Chatbots intelixentes.
 6. Produtos/servizos de márketing orientados a captar e fidelizar novos mercados e clientes:
  • Estudos de mercado (internacionalización, análise de competencia, benchmarking…).
  • Estudos de comportamento e satisfacción de clientes (enquisas, mistery shopper, focus group…).
  • Sistemas de marketing automation.
  • Xestión profesionalizada de RR.SS. (redes sociais).
  • Publicidade en liña.
  • Campañas publicitarias con prescritores.
  • Reportaxes fotográficas e de vídeo.
  • Revisión das APPCC (análises de perigos e puntos control crítico).
 7. Web corporativa con motor de reservas.
 8. Adquisición de hardware informático.
 9. Gastos de persoal:
  – Sistemas de control do teletraballo.
 10. Equipamento tecnolóxico:
  – Equipamento tecnolóxico, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.
  – Equipamento tecnolóxico tanto básico (equipamentos informáticos, software, comunicacións, etc.) como específico.

DOG Nº 185 DO 24/09/2021 Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021.

EXTRACTO Nº 185 DO 24/09/2021

En primer lugar, indicar que hoxe a Consellería de Sanidade informa que no mes de outubro comezará unha nova campaña de inspección á hostalería para asesorar e verificar o cumprimento das medidas recollidas no Novo Plan de Hostalería Segura.

Está previsto levar a cabo máis de 1.000 verificacións á semana, reforzando as inspeccións realizadas nos horarios de máis afluencia aos locais de hostalería.

Comprobaran os requisitos do nivel acreditado polo establecemento como o cumprimento dos aforos permitidos, respectar as distancias de seguridade, a medición continua ou discontinua de CO2 , a acreditación de cursos de formación básica ou avanzada, o tipo de máscara que se lle ofrece ao persoal, a existencia dun rexistro de clientes ou a posibilidade de ofertar probas diagnósticas aos traballadores.

Outro requisito é dispor dun plan de continxencia no contexto da COVID-19.  Ante as dúbidas trasladadas, a Consellería de Sanidade finalmente publicou un modelo de cada plan. En base ao modelo o responsable tan só terá que cumprimentar aquela información do seu propio establecemento (no modelo é o texto en cor gris e cursiva) e o resto de información tan só terá que copialo. Tamén establece que cada empregado terá unha copia deste plan, así como asinar que recibiu dito exemplar. Pódese descargar directamente en PDF:

 

NOTA DE PRENSA COMPLETA: “Sanidade pón en marcha a nova campaña de inspeccións vencellada ao Plan de hostalería segura”

No DOG 184-bis publicado esta tarde a Xunta de Galicia informa sobre a formación obrigatoria para o persoal da hostalería.

Neste boletín detallase os contidos da formación básica para a hostalería nivel C1 con 2 horas e da formación avanzada para a hostalería nivel C2 con 4 horas.

Tamén define o prazo de 2 meses (ata o 22 de novembro) para que este requisito sexa de obrigado para todo o persoal.

Como xa se adiantará haberá dúas para realizar esta formación:

Cursos organiza dos pola Xunta de Galicia:

No prazo máximo de 10 días os profesionais do sector contarán cunha web de formación para acceder aos contidos de cada nivel e obter a certificación oportuna de forma gratuíta. Nesta web de formación (prema) estarán dispoñibles dúas opcións para acceder aos contidos da formación básica e da formación avanzada. Os contidos poderán visualizarse cantas veces se considere conveniente.

Tras a visualización dos contidos, o alumnado deberá rexistrarse para solicitar o acceso á proba que corresponda. A cada alumno que o solicite, enviaráselle por correo electrónico a ligazón para realizar a proba. Se a proba é superada, remitiráselle o certificado tamén por correo electrónico.

Cursos organizados por outras entidades e servizos de prevención de riscos laborais.

Poderán ser impartidos por entidades de formación, asociacións do sector e servizos de prevención de riscos laborais. As titulacións dos docentes deberán ser: licenciaturas ou diplomaturas do ámbito sanitario, licenciatura en Veterinaria, técnicos de Seguridade e Hixiene, técnicos en Prevención de Riscos Laborais.

Ademais, deben exixir asistencia completa (presencial ou virtual) e a superación dunha proba para a obtención do certificado correspondente.

As entidades de formación, as asociacións do sector e os servizos de prevención de riscos laborais que pretendan acreditar esta formación comunicarán á Dirección Xeral de Saúde, quen validará o curso ou comunicará, se é o caso, os requisitos que deban cumprirse para a indicada validación. Os cursos validados publicaranse na páxina web de hostalaría segura.

En primeiro lugar, a Xunta publicou no DOG 179-BIS de hoxe a ampliación do número de persoas nunha mesa ou agrupación de mesas. Esta medida entrará en vigor o sábado 18 de setembro, e modifica:

-Máximo de 8 persoas non conviventes nunha mesa ou agrupación de mesa en interior e dun máxima de 15 persoas en terraza.

Ademais, esta tarde a Xunta de Galicia anuncia que ofertará cursos específicos e gratuítos esixidos co novo Plan de Hostalería publicado no DOG do martes pasado.

A Xunta de Galicia, en colaboración coas asociacións de hostaleiros, está a definindo o contido e cómo avaliar a súa superación, cuns requisitos que se darán a coñecer nos vindeiros días.

Estes requisitos daranse a coñecer nos próximos días e contemplarán os contidos da formación para que os establecementos Tipo 1c (unha cunchiña) e cunha duración de 2 horas. Os locais de Tipo 2c (dúas cunchiñas),  cumprirán, ademais, unha serie de requisitos adicionais cunha duración de 4 horas.

Todos os cursos a impartir para os profesionais do sector terán que estar revisados e avalados pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade para poder obter a necesaria acreditación de nivel.

Para poder obter a acreditación do nivel, os cursos que reciba o persoal do sector terán que estar avalados por Sanidade.

Nas vindeiras xornadas informarase tamén das posibilidades para impartir esta formación e acreditar a súa superación, así como do momento no que comezarán a ser esixibles por parte da inspección de saúde pública, garantíndose en todo caso, un prazo razoable para que todo o persoal do sector poida realizalos.

 

Descargar a nota de prensa

Novo plan de hostalería publicado no DOG Nº 177BIS do 14 de setembro:

Mantense para os dous niveis:

 • Apertura ata a 1:00h para os dous niveis.
 • Agrupación de 6 persoas no convivientes no interior e 10 en terraza.

 

NIVEL 1C (UNHA CUNCHIÑA)

 • Nivel básico de obrigado cumprimento para todos os establecementos.
 • Aforo en interior ao 50 % e 75 %  en terrazas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na web do sergas de coronavirus ou na plataforma de Turespazo.
 • Os responsables dos establecementos comprométense a:
  • Dispor en formato físico a documentación que acredite as superficies empregadas para o cálculo dos aforos e mostrarán si autoridade o solicita.
  • Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal. Este plan debe estar á disposición da autoridade sanitaria.
  • Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre mesas e agrupacións de mesas.
  • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de dúas veces ao día.
  • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
   1. Avaliación non continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2.
   2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
   3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
   4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.
 • Referente ao traballador:
  • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas.
  • Asegurar 2 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. (Consulta realizada á Xunta sobre a formación: quen impartirá e os prazos).
  • Roupa de traballo específica.
 • Referente aos locais:
  • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
  • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
  • Control da máscara obrigatoria para clientes.
  • Si se dispón de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
  • No caso de carta física deberá permitir a súa desinfección.
  • Empregar manteis dun único uso. No caso de empregar mantel de tea cambiarase entre cliente e cliente e será lavado e desinfectado.
  • Produtos de autoservizo de uso individual como servilletas, aceiteiras, … evitarase o seu uso sucesivo entre clientes sen desinfección. Priorizase o uso de monodosis desbotables.

NIVEL 2C (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aqueles establecementos que apliquen as medidas adicionais.
 • Aforo en interior ao 75 % e 100 % en terrazas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na web do sergas de coronavirus ou na plataforma de Turespazo.
 • Permítese o consumo en barra:
  • De maneira indivual ou cun máximo de 2 convivintes ou integrantes dunha mesma burbulla, manténdose a distancia interpersoal de 1,50 metros.
  • Uso da máscara cando non se poida garantir a distancia co traballador.
  • Estará diferenciado o uso da barra: clientes e zona destinada para persoal traballador.
 • Os responsables dos establecementos comprométense a:
   • dispor en formato físico a documentación que acredite as superficies empregadas para o cálculo dos aforos e mostrarán si autoridade o solicita.
   • Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal. Este plan debe estar á disposición da autoridade sanitaria.
   • Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre clientes dunha mesa e da contigua.
   • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.
   • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
    1. Avaliación non continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2. Recoméndase o uso de actuadores automáticos, no caso de sistemas de ventilación forzada, para a regulación da achega de aire no caso de superar as 800 ppm.
    2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
    3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
    4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.
 • Referente ao traballador:
  • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas. Disponer de máscaras FFP2 e ofrecelas aos traballadores (cambio cada 8 horas).
  • Asegurar 4 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. (Consulta realizada á Xunta sobre a formación: quen impartirá e os prazos).
  • Roupa de traballo específica.
  • Deberá ofrecerse aos traballadores a realización de probas diagnósticas periódicas cada 15 días. A frecuencia será cada 7 días no caso de que o nivel de restrición aplicable ao concello sexa alto ou máximo. A realización destas probas será  voluntaria para o persoal traballador, polo que se realizará soamente cando a persoa traballadora preste o seu  consentimento de acordo co establecido no artigo 22 da Lei de prevención de riscos laborais. A realización das probas  poderá ser efectuada polos servizos de prevención da empresa, con aplicación do establecido polo artigo citado, ou ben  polos mecanismos que habilite para o efecto a Consellería de Sanidade.
 • Referente aos locais:
  • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
  • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
  • Control da máscara obrifatoria para clientes. Dotar de máscaras cirúrxica novas aos clientes en caso necesario.
  • Si se dispón de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
  • Carta dixital, QR e taboleiro.
  • Empregar manteis dun único uso. No caso de empregar mantel de tea cambiarase entre cliente e cliente e será lavado e desinfectado.
  • Produtos de monodose en formato dun só uso.
  • Rexistro de clientes en comidas e ceas para o seguimento dos contactos antes casos positivos:
   -.Control dos asistentes de xeito manual o dixital. Debe contar coa información dun contacto por mesa: nome, apelidos, DNI e número de teléfono.
   -.O responsable gardará esta información durante a lo menos dun mes despois do evento para trasladar ás autoridades sanitarias e cumprindo as normas de protección de datos de carácter persoal.
  • Fomentar o uso de ferramentas como PassCovid e RadarCovid con carteis.

NIVEL DE SEGURIDADE:

 • Nivel aplicado no caso de que as autoridades así o decidan debido a situacións extraordinarias pola gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.
 • Aforo no interior do 30 % e do 50 % en terraza.
 • Horario de peche ao público será ás 23.00 h.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na web do sergas de coronavirus ou na plataforma de Turespazo.
 • Os responsables dos establecementos comprométense a aplicar as regras comúns recollidas no número 2 do presente plan.En especial, no caso da calidade do aire interior, non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2.  Co fin de manter unha boa calidade de aire interior recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.

 

NOTA SOBRE O OCIO NOCTURNO:

O ocio nocturno regularase por un protocolo (actualmente en elaboración) e a previsión e que entre en vigor a principios de outubro.

No acto celebrado hoxe entre o Conselleiro de Sanidade e os representantes do Clúster Turismo de Galicia, da Federación Hostalería de Galicia e das 4 asociacións provinciais de hostalería foi validado o novo protocolo de hostalería que entrará en vigor este mércores.

No adianto deste novo protocolo indicouse que haberá dous niveis para os establecementos de hostalería con independencia da evolución epidemiolóxica de cada concello. Este novo protocolo non foi publicado na súa totalidade polo que se descoñecen os detalles e se hai prazos na implementación das medidas.

Estos niveis teñen uns requisitos obligatorios polo que a Xunta de Galicia aprobou unhas liñas de axudas para apoiar aos hostaleiros na adquisición do equipamento postcovid como os medidores de CO2. Ao longo deste mes faranse público as 4 liñas de axudas.

Ademais do anuncio das axudas aos hostaleiros, neste acto fixose pública a imaxe da cartelería para a hostalería de nivel 2 no novo protocolo e coa Cunchiña, a mascota virtual do Xacobeo 21-22, como protagonista.

Recordase que haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

NOTA DE PRENSA COMPLETA

Hoxe fíxose público o novo protocolo para a hostalería que se basa en dous niveis segundo o compromiso que adquira o establecemento e que serán de obrigado cumprimento.

Este novo protocolo entrará en vigor o próximo 15 de setembro e non se modificarán as condicións de apertura con independencia do nivel epidemiolóxico do concello.

Á espera da publicación do protocolo detallado, este é o resumo:

-Apertura ata a 1:00h para os dous niveis.

-NIVEL 1:

 • Aforo en interior ao 50 % e 75 %  en terrazas.
 • Distancia mínima de 1,5 metros entre mesas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local.
 • Medidor de CO2, con anotacións como mínimo cada catro horas.
 • Máscaras cirúrxicas para o persoal, que se deben cambiar cada 4 horas
 • Dúas horas de formación en protocolos covid para o persoal.

-NIVEL 2:

 • Aforo en interior ao 75 % e 100 %  en terrazas.
 • Permitese o uso das barras, sempre para utilización individual ou de dúas persoas se son conviventes.
 • Distancia mínima de 1,5 metros entre persoas de distintas mesas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local.
 • Rexistro de clientes só para restaurantes.
 • Medidor de CO2 continuo, coa recomendación de contar con actuadores que fan saltar automaticamente o aire acondicionado cando se supera determinado nivel
 • Disporán de máscaras FPP2 para aqueles empregados que así o requiran, facilitándolles probas diagnósticas cada 7 ou 14 días, dependendo da situación epidemiolóxica.
 • Catro horas de formación en protocolos covid para o persoal.

Haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

O ocio nocturno regularase por un protocolo (actualmente en elaboración) e a previsión e que entre en vigor a principios de outubro.

NOTA DA XUNTA COMPLETA

A Deputación de Pontevedra celebra o 8 de setembro unha xornada informativa en formato online para informar a todo o sector turístico da provincia dos proxectos de financiación dos fondos europeos Next Generation que se van dedicar ao turismo.

Nesta xornada informase das liñas subvencionable, datas de presentación e que proxectos se poden presentan. Para asistir á xornada informativa “Plan de Recuperación do Sector Turístico: Oportunidades para o sector público e o sector privado”, que se desenvolverá de maneira telemática, hai que inscribirse  mediante o formulario aquí.

O Comité de Sanidade da Xunta de Galicia reunido no día de onte modificou os niveis de restriccións dos concellos.

No caso da Guarda baixa ao nivel medio-baixo, entrando en vigor ás 00:00h do sábado 28 de agosto:

No referente a HOSTALERÍA:

-Modifícase:

 • Aforo en interior: 75%.

-Mantense:

 • No interior: ocupación máxima será de 6 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Non se poderá prestar servizo en barra.
 • Nas terrazas ao aire libre: 100% das mesas permitidas. A ocupación máxima será de 10persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Horario do peche ao público: as 23:00 horas ca opción de pechar as 1:00 horas sempre que cumpran os requisitos establecidos no marco do Plan de Hostalaría segura.
 • Non se pode admitir novos clientes a partir das 00.00 horas.
 • Permítese a recollida no local para consumo no domicilio ata as 1.00 horas.
 • Permítese a entrega a domicilio ata as 1.00 horas.

-No referente ao OCIO NOCTURNO:

-Modifícase:

 • Nas terrazas ao aire libre: 100% da capacidade máxima permitida. A ocupación máxima será de 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.

-Mantense:

 • Nas terrazas ao aire libre: A ocupación máxima será de 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • No interior: Limitación ao 50% da capacidade máxima permitida. A ocupación máxima será de 6 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • A distribución das mesas e persoas será homoxénea entre as diferentes estancias e andares se existen.
 • Poderá consumirse sentado ou de pé. Non se poderá realizar consumo en barra.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Horario máximo de peche as 3:00 horas.
 • Os establecementos deberán dispor dun rexistro de clientes.

Limitación de reunión a só convivintes de 3:00 a 6:00h.

NOTA DE PRENSA COMPLETA DO COMITÉ

DOG Nº 164 bis – 26/08/2021

Todas as prazas están xa ESGOTADAS!

Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais Piueiro da Guarda presentou o Volanteiro O Piueiro en 2019, esta embarcación típica de gran envergadura navegou a vela pola nosa costa ata comezos do s. XX.

Durante este verán a Asociación Piueiro ofreceu diferentes saídas de navegación promocionando o Camiño Portugués da Costa a través do programa O Teu Xacobeo e que tiveron moi boa acollida.

O Concello da Guarda colabora coa Asociación Piueiro e vai ofrecer saídas gratuítas de navegación pola costa co Volanteiro O Piueiro para aqueles que queiran descubrir esta embarcación a vela que incluirá ademais de navegación polo exterior do porto.

Ofertaranse un total de 8 saídas a finais de agosto e as prazas están limitadas polo que é preciso realizar reserva previa na Oficina de Turismo da Guarda.

O luns 23 de agosto abrirá o prazo de inscrición que pode ser presencial, a través do teléfono 986 61 45 46 ou mail en aguarda.oficina.turismo@gmail.com. Debido ao número reducido de prazas dispoñibles unha persoa poderá inscribir a un total de catro, excepto as unidades familiares. A idade mínima para participar é de 10 anos.

As datas e horarios dispoñibles son:

-Mércores 25 de agosto: 10:00 – 11:30 – 17:00

-Venres 27 de agosto: 10:00 – 11:30

-Martes 31 de agosto: 10:00 – 11:30 – 17:00

Adiantase os cambios nos aforos da hostalería e a actualización dos niveis de restriccións do concellos resultado do Comité de Sanidade da Xunta de Galicia reunido no día de onte.

Estas medidas entrarán en vigor ás 00:00h do sábado 21 de agosto:

A Guarda baixa ao nivel medio:

Cambios na hostalería:

 • Aforo en interior: 50%.
 • Aforo en terraza: 100%.

Cambios no ocio nocturno:

 • Aforo en interior: 50%.
 • Aforo en terraza: 75%.

Limitación de reunión a só convivintes de 3:00 a 6:00h.

 

NOTA DE PRENSA COMPLETA DO COMITÉ

ACTUALIZACIÓN: Boletín completo DOG 160 Bis 20/08/2021

Albergue:

Os albergues poderán manter a ocupación máxima das prazas dos espazos de aloxamento de uso compartido sempre que os peregrinos realicen o Camiño en todas as súas etapas no territorio galego nun mesmo grupo «burbulla» ou de convivencia estable. Para estes efectos, fomentarase a constitución destes grupos de convivencia estable para a realización do Camiño e o aloxamento compartido na rede pública e privada de albergues de Galicia. Para a acreditación da constitución dos grupos de convivencia estable para o aloxamento compartido admitirase a declaración responsable por parte dos membros do grupo, sen que, unha vez feita, poidan admitirse novos membros.

Cando o aloxamento compartido non sexa dun grupo de convivencia estable, a ocupación máxima das prazas nos espazos de aloxamento compartido será do 50 %

O venres 13 de agosto publicouse o boletín coas novas medidas sanitarias acordadas tralo coñecemento da resolución do Tribunal de Xustiza no que deixa sen validez o requisito de acreditación de inmunidade para o acceso ao interior do local.

A Guarda mantense no nivel alto.

-Mantense a permanecia a grupos de convivintes entre as 1:00 e 6:00h. No restante horario, limitase a permanencia en grupos a 6 persoas non convivintes en interior e de 10 en exterior.

-No referente a hostalería e ocio nocturno

 • Indicacións que SI SE MODIFICAN entrando en vigor o 17 de agosto:
  • Hostalería: aforo en interior: 30%
  • Peche do ocio nocturno.
 • Indicacións que non se modifican:
  • Aforo no exterior: 50%.
  • Recollida no local e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
  • Agrupacións en hostalería: máximo de 6 persoas non convivintes en interior e de 10 persoas non conviventes en terraza.
  • Horario de peche ás 23:00h, permítese ampliar ata ás 1:00h cumprindo os requisitos:
   -Non admitir clientes despois das 00:00h.
   -Dispor dun medidor de CO2 que contará coa marcación CE.
  • Recomendase o uso do medidor de CO2 aos establecementos de hostalería aínda que non traballen a partir das 23:00h.

DOG 155 BIS do 13/08/2021: Orde da Consellería de Sanidade coas medidas en vigor.