O mércores 17 de marzo publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde e decreto xunto co Plan de Hostalería coas novas medidas sanitarias que rexeran a partir das 00.00h do venres 19 de marzo.

Esta nova orde derroga a anterior do 25 de febreiro e modifícanse algúns puntos:

Para toda Galicia:

 • Continúa o peche como Comunidade
 • Prohibido as reunións de non conviventes nos domicilios.
 • Establécense 4 niveis. O Comité Clínico poderá modificar o nivel do concello se a incidencia acumulada aumenta.

A Guarda atópase no nivel D. Incidencia acumulada menor a 150 (x100.000 habitantes)

No caso da hostalería:

 • Horario de peche ao público ás 21:00 horas.
 • TERRAZA: aforo máximo do 75% e 6 persoas non conviventes por mesa ou agrupación de mesas.
 • INTERIOR: aforo máximo do 50% e 4 persoas non conviventes por mesa ou agrupación de mesas.
 • O aforo non inclúe aos empregados (aclaración expresa no DOGA Nº47 do 11/03 para evitar a interpretación).
 • Non se establecen cambios no cómputo do aforo.
 • Manténse:
  • A prohibición do servizo na barra.
  • Recollida no local e consumo a domicilio ata as 21.30 horas
  • Entrega a domicilio poderá realizarse ata as 24.00 horas.
  • Fumar en terraza: só estará permitido cando se poda garantir de 2 metros de distancia con outros clientes e cos lugares habituais de circulación dos viandantes.
 • A obligación da colocación do aforo actualizado é a partir do sábado 20. A entrada en vigor das medidas é o venres 19 pero a Xunta permite tres días para actualizar a información.

Estas medidas terán validez na proxima semana e serán revisadas o luns 29 ou 30 de marzo para entrar en vigor os festivos da Semana Santa.

O venres 19 de marzo entrarán en vigor as novas medidas que o Presidente da Xunta adiantou na súa comparecencia.

Á espera da publicación da información no boletín, estes son os puntos principais.

-Para toda Galicia:

 • Continua o peche como Comunidade
 • Prohibido as reunións de non convivintes nos domicilios.

-Establécense 4 niveis e no referente a hostalería:

 • Nivel 4: Incidencia acumulada menor a 150 (x100.000 habitantes)
  • Peche ás 21.00h
  • Aforo interior ata o 50% e agrupacións de máximo de 4 persoas non convivintes.
  • Aforo exterior ata o 75 % e agrupacións de máximo 6 persoas non convivintes.

-Estas medidas revisaranse o luns 29 ou 30 de marzo para entrar en vigor os festivos da Semana Santa.

A Xunta pon en marcha esta nova medida para paliar os efectos da COIVD-19 nos sectores da hostalería e aloxamento turístico que acrediten unha diminución significativa na súa actividade.

Esta medida ten efectos retroactivos ós períodos de facturación producidos dende 5 de novembro e ata que o Goberno levante o estado de emerxencia sanitaria.

Sectores beneficiados:
• Restaurantes, cafeterías e bares, salas de festas, discotecas, pubs, cafés espectáculo
• Hoteis e aloxamentos turísticos, incluído albergues turísticos

Requisitos:
• Que os consumos trimestrais realizados no cuarto trimestre de 2020 e posteriores ata a finalización do período de emerxencia sanitaria sexan iguais ou inferiores ao 25% do consumo realizado no terceiro trimestre 2020

Lexitimados:
• A exención será solicitada polo titular do establecemento ou negocio

Modo de presentación das solicitudes:
Mediante a correcta presentación do modelo de solicitude premendo no enlace. Este modelo conten unha declaración responsable do cumprimento dos requisitos subxectivos para solicitar a exención. Ademais da seguinte documentación:
• A última factura de auga
• En caso de que a exención sexa solicitada por persoa distinta do titular do establecemento ou negocio será necesaria a presentación dunha autorización para actuar no seu nome, asinada por representante e representado, e á que se deberá acompañar o NIF de ambos.
• Se o solicitante non ten contador de auga deberá aportar, ademais, a documentación que acredite diminución de actividade a un 25% ou menos do habitual: nº de rexistros dos aloxamentos, dos servizos realizados ou factura da luz

Periodicidade de presentación das solicitudes:

 • Se o solicitante ten contador de auga bastará a presentación dunha única solicitude de exención.
 • Se o solicitante NON ten contador de auga deberá presentar unha solicitude de exención para cada trimestre de facturación en que consideren que se produciu a diminución significativa da actividade que da lugar á exención.

Lugar de presentación da solicitude:
A solicitude, acompañada da documentación correspondente, pode presentarse en calquera destes dous lugares:
• Na sede electrónica da Xunta de Galicia
• No Concello da Guarda na sede electrónica obrigatoria para persoas xurídicas e para as entidades sen personalidade xurídica.

Presencialmente no Rexistro do concello ou na nosa Oficina de Xestión Tributaria

Para calquera dúbida ou consulta poden dirixirse á Oficina Tributaria do Concello da Guarda.
Enlace da disposición

Coa reapertura os  establecementos hostaleiros deben dispor do código QR identificativo do seu local para o rexistro dos clientes e Turismo de Galicia habilitou a ferramenta online TURESPAZO para acadar nun mesmo cartel dito código QR e o aforo interior e exterior.

Dende a Oficina de Turismo estanse resolvendo dúbidas e facilitando os trámites para que todos os establementos dispoñan do código QR obligatorio para este venres 5 de marzo. As instruccións foron publicadas na nota anterior con data do 25 de febreiro. Hai que ter en conta que a plataforma leva dende o xoves con certos problemas na conexión quedando bloqueada durante horas inclusive.

Turismo de Galicia organiza para este mércores 3 de marzo ás 11.00h unha charla explicativa da plataforma TURESPAZO e tamén permitará realizar preguntas a través do chat. Para asistir e preciso rexistrar no enlace. Unha vez rexistrado, recibirá un correo electrónico automático confirmando a súa inscrición e indicando a ligazón de acceso ao webinar. Este webinar permitirá a conexión a partir das 10:55 horas. Se ten dificultades para conectarse ao evento poderá pedir asistencia no correo:
cau-videoconferencias@xunta.gal

O protocolo para apertura da hostalería o venres 26 de febreiro detalla que é obligatorio a colocación no acceso do local dun cartel co aforo máximo permitido vixente.

Ademais tamén indicouse neste protocolo a implantación dun  sistema de rexistro de entradas dos clientes que permita o rastrexo de posibles contactos no caso dun positivo. Este rexistro non será obligatorio pero si recomendable.

Turismo de Galicia facilita unha ferramenta que calcula o aforo permitido segundo a porcentaxe en vigor e crea un cartel propio co aforo inteior e no exterior (se houbese). Ademais este cartel inclúe o código QR específico do establecemento para que os clientes podan darse de alta na plataforma COVID PASS.

Esta ferramenta é online e hai que acceder a web de turismo de Galicia_turespazo (acceso exclusivo para establecementos turísticos). Aqueles establecementos sen usarios poden darse de alta coa sinatura ou código de inscrición do establecemento. Tal é como informan na web ese código esta no libro de visitas da inspección turística ou na comunicación da inscrición no REAT.

Unha vez recoñecido o establecemento turístico, o procedemento consta duns sinxelos pasos:

1º Premer no menu “Mis establecementos”

2º Premer sobre o establecemento

Premer sobre o establecemento

3º Premer sobre o botón sinalado

4º Encher os campos, darlle a gardar e descargar os carteis. Permite modificar os carteis segundo modifiquen os aforos permitidos

Xa está dispoñible o prodecemento na sede electrónica da Xunta as axudas para o sector da hostalería (TR500C) e outras actividades pechadas (TR500D) conforme a normativa dictada polas autoridades sanitarias.

 • Estas axudas son compatibles con outras específicas como as axudas para autónomos e microempresas do II Plan de Rescate publicado na semana anterior.
 • O prazo para solicitar ditas axudas remata o 23 de marzo.
 • Para resolver dúbidas poden contactar coa Oficina do Autónomo ou no teléfono 900 81 56 00.

PROGRAMA I HOSTALERÍA

Destinatarios:

 • Persoas traballadoras autónomas, persoas físicas ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo; as microempresas e as pemes, calquera que sexa a súa forma xurídica do sector da hostalaría e con domicilio fiscal en Galicia.
 • Neste programa considerase hostalería as empresas de aloxamento: hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos.
 • Quedan excluídos os establecementos de lecer e entretemento, como as salas de festas, discotecas, pubs, café-espectáculos e furanchos,
 • Poderán optar as axudas os establecementos afectados polo peche interior, independentemente do servizo en terrazas e do servizo de envío a domicilio ou recollida no local.
 • Tamén poderán optar os destinatarios que solicitaran aprazamento das súas obrigas tributarias (Seguridade Social e/ou Administración da Comunidade Autónoma). A débeda non poderá superar o 80% da axuda a percibir e as persoas beneficiarias deben comprometerse a saldalas e comunicalo no prazo de quince días.

Importe da axuda:

 • Establecese polo peche do interior dos establecementos de hostalería e no caso dos aloxamentos polo peche perimetral.
 • Aos establecementos do Concello da Guarda correspóndelles o importe máximo da axuda: 2.700 € xa que as medidas decretadas datan do 13 de xaneiro (artigo 8. 1. e/f).
 • Os establecementos con 10 traballadores ou máis incrementarase en 1.000 € a cuantía anterior.
 • As axudas concederanse para cada establecemento paralizado podendo ter a persoa beneficiaria máis dun establecemento con dereito á axuda.

DOG Núm. 36 ORDE do 22 de febreiro de 2021

 

Aquí dispoñen dun resumo dos requisitos:

Programa I sector da hostalería

 

Programa II outras actividades pechadas

O venres 26 de febreiro entrarán en vigor as novas medidas que o Presidente da Xunta adiantou na súa comparecencia.

Á espera da publicación da información no boletín e o mapa actualizado dos novos niveis, estes son os puntos principais.

-Para toda Galicia:

 • Continua o peche como Comunidade
 • Mantense o comezo das clases universitarias presenciais o luns 1 de marzo. Esta semana realizarase un cribado entre os estudantes.

-Establécense tres niveis:

 • Nivel 1: Incidencia acumulada de máis de 500 (x100.000 habitantes)
  • Mantéñense as medidas máis estrictas (en vigor o 26/01).
 • Nivel 2: Incidencia acumulada entre 250 e 500 (x100.000 habitantes). Ademais das áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol e Pontevedra.
  • Reunións ata 4 persoas non conviventes.
  • Hostalería ata 18.00h: só terraza ata o 50% do aforo.
  • Mobilidade entre concellos do mesmo nivel.
 • Nivel 3: Incidencia acumulada menor a 250 (x100.000 habitantes)
  • Reunións ata 4 persoas non conviventes.
  • Hostalería ata 18.00h: Interior ata o 30% do aforo e terraza ata o 50%.
  • Mobilidade entre concellos do mesmo nivel.
  • Apertura de ximnasios, piscinas e demais coa limitación de 4 persoas non conviventes.

O Concello da Guarda pola súa incidencia menor a 250 casos correspóndelle o nivel 3 pero estes datos serán actualizados pola Consellería de Sanidade segundo a evolución de cada municipio.

A contía da axuda pode chegar ao 100 % dos conceptos subvencionables segundo publica o boletín da Xunta de Galicia.

Esta modificación ven dada pola inclusión da axuda no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

Importante:

 • Contía da axuda: 100% dos conceptos subvencionables
 • Prazo de solicitudes: remata o luns 1 de marzo (ao ser 28 de febreiro domingo)

Estas axudas teñen como obxecto subvencionar as seguintes actividades:

 1. Instalación, reforma e adecuación das terrazas dos establecementos de hostalería e restauración, sitas en espazos públicos ou privados.
 2. Adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.
 • Destinatarios: hostelería
 • Investimento mínimo: 1.500 euros, o IVE non está incluído.
 • Prazo para executar e xustificar o investimento: do 1 de outubro de 2020 ata o 30 de outubro de 2021
 • O IGAPE tramita as axudas (prema para acceder)

 

A definición de terraza é a instalación ao aire libre formada por mesas, cadeiras e outros elementos, sitas nos espazos colindantes, ou non, a un establecemento de hostalería e restauración, en solo público ou privado, no que se desenvolve de forma complementaria a actividade propia do establecemento. En todo caso, deberá ser un espazo non cuberto ou no caso de estar cuberto estar rodeado por un máximo de dous laterais.

 

Conceptos ou actuacións subvencionables:

a) A instalación de pechamentos estables ou instalación de elementos desmontables e móbiles que sirvan de illamento, acoutamento do perímetro ou protección, así como outros elementos móbiles que cumpran esta función nos laterais, cuberta e/ou chan, tales como: toldos, biombos, cortaventos, parasoles e tarimas accesibles.

b) A adecuación estética e mellora da imaxe e funcionalidade da terraza con criterios de homoxeneización estética e integración no seu contorno, mediante a renovación do mobiliario (mesas, cadeiras e xardineiras), instalación de sistemas de iluminación e de aparatos calefactores exteriores, así como actuacións de mellora da fachada exterior do local. Para seren subvencionables, os aparatos calefactores deberán ser eléctricos ou baseados noutras opcións que non impliquen combustibles fósiles e permitan dar o servizo con enerxía de fontes renovables.

c) A adquisición de elementos sostibles de envasado e empaquetado de comida e bebidas para o servizo de entrega a domicilio ou de recollida no propio establecemento. Todos os elementos do “packaging” deberán ser 100% biodegradables. No caso de ser de plástico, deberán ser compostable, que cumpran os requisitos da norma europea vixente EN 13432:2000 «Envases e embalaxes. Requisitos dos envases e embalaxes valorizables mediante compostaxe e biodegradación. Programa de ensaio e criterios de avaliación para a aceptación final do envase ou embalaxe»

Non se consideran subvencionables:
– As actuacións en terrazas situadas no interior de centros comerciais e nos interiores dos establecementos, así como outras actuacións levadas a cabo no interior do establecemento.
– A adquisición de ordenadores, dispositivos móbiles, televisores, reprodutores de son e imaxe e tpv.
– Os permisos, licenzas ou cotas de colexios oficiais ou calquera outro tributo ou imposto.
– A instalación de sistemas de alarma, seguridade ou similares.
– Os elementos téxtiles, tales como, mantas, coxíns, manteis etc…
– A publicidade, agás a rotulación do nome do establecemento nos elementos fixos o móbiles da terraza.

 

Resolución do 26 de novembro de 2020 (DOG Nº244 do 03/12/2020) – Bases e convocatoria 2020

Xa está dispoñible a información sobre o procedementos e requisitos para solicitar as axudas para as persoas traballadoras autónomas (TR500A) e as microempresas (TR500B) afectadas pola situación económica da COVID-19 dentro do II Plan de Rescate.

Estas axudas son complatibles coas específicas para a hostalería e outros sectores pechados polas restriccións e que serán publicados no boletín do luns 22 de febreiro.

Como novidade poderán acceder ás axudas as empresarias e empresarios que teñan contraído pequenas débedas coas administracións públicas (tributarias ou coa Seguridade Social). Nestes casos, a débeda non poderá superar o 80% da axuda a percibir e as persoas beneficiarias deben comprometerse a saldalas e comunicalo no prazo de quince días. Os empresarios que estean ao corrente, percibirán a totalidade da axuda nun único pago.

O prazo para solicitar ditas axudas remata o 18 de marzo. Para resolver dúbidas poden contactar coa Oficina do Autónomo ou no teléfono 900 81 56 00.

Aquí dispoñen dun resumo dos requisitos deste II Plan de Rescate da Xunta de Galicia:

Autónomas:

 

Microempresas:

No boletín do luns 15 de febreiro a Xunta de Galicia fixo público o Decreto e a Resolución polas que establece a prórroga ata o 3 de marzo das medidas de prevención vixentes na Orde do 26 de xaneiro.

Polo tanto, continúa o peche perimetral individual por concello e as restricións de reunión para so os conviventes.

No referente a hostalería non houbo cambios, a excepción da apertura dos establecementos situados en áreas de servizo ou similar para uso exclusivo dos traballadores do transporte acreditados.

A Xunta de Galicia comunicou que está a traballar no Protocolo para a reapertura da hostalería cando as condicións sanitarias o permitan. Este protocolo, aínda en elaboración, estará baseado en tres puntos fundamentais:

 1. Seguridade no acceso aos establecementos. Será obrigatorio indicar no acceso ao local o aforo máximo permitido vixente.
 2. Seguimento dos posibles gromos. Estase valorando como implantar un sistema de rexistro de entradas dos clientes que permita o rastrexo de posibles contactos no caso dun positivo, declarando un gromo, identificando e illando os posibles contactos.
 3. Plan de control para garantir o máximo cumprimento das normas adoptadas co apoio dos concellos e das forzas de seguridade.

Tamén adiantaron que o proceso de desescalada das restricións sanitarias na hostalería avaliarase nas reunións do comité clínico unha vez analizada a tendencia da evolución dos datos epidemiolóxicos en cada área. A próxima reunión será o luns 22 de febreiro.

Por outra banda, a Xunta de Galicia informou que o II Plan de Rescate a autónomos, microempresas e o sector de hostalería será publicado esta mesma semana (máximo este venres).

No referente a outros sectores e actividades sí se introduciron algunhas modificacións na Orde publicada o luns 15 de febreiro. Estas medidas teñen diferentes datas de entrada en vigor:

A partir do mércores 17 de febreiro:

 • O comercio regresará ao horario habitual, tendo a limitación do peche ás 21.30h e o aforo limitado ao 50% (os centros comerciais pecharán os fins de semanais).
 • Apertura das instalacións deportivas ao aire libre para a práctica do deporte individual ou persoas conviventes e co uso da máscara. Tamén se retoma a competición federada autonómica.

A partir do luns 22 de febreiro poderase retomar a formación en centros educativos de réxime especial como escolas superiores, escolas de danza, centros autorizados de artes plásticas, escolas de música (excepto as actividades de instrumentos de vento e exercicios de canto).

No caso das clases universitarias en modo presencial restablecerase o 1 de marzo.

A Secretaría de Estado de Turismo abre o prazo de inscrición na XIII edición do “Programa Formativo Anfitriones” na súa modalidade online con 25 cursos en diversas áreas como a calidade, marketing ou mesmo formación específica sobre a xestión da COVID-19.

A novidade desta edición é a incorporación de píldoras formativas dunha hora de duración e con temas específicos como Instagram para establecementos turísticos, Converte o teu restaurante nun servizo a domicilio e así ata un total de 16 cursos.

Esta formación é gratuíta pero precisa inscrición na plataforma de formación online do Programa Anfitriones.

Prema para máis información: XVIII Edición Programa Formativo Anfitriones online

A finalidade é modernizar infraestruturas e mellorar a calidade e a competitividade da oferta turística.

Dirixida a establecementos cunha antigüidade mínima de 5 anos (inscrición do REAT):
-Establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural e albergues turísticos.
-Restaurantes, bares e cafeterías.

• Investimento máximo: 100.000 €, o IVE non está incluído
• Contía da axuda: entre o 30% e o 50%, sendo o máximo 50.000€ a percibir
Prazo de solicitudes: remata o xoves 4 de marzo de 2021
• Prazo xustificar o investimento: do 31 de outubro de 2021
• Investimentos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2021
• A Axencia de Turismo de Galicia tramita a presente axuda

Os investimentos subvencionables son:

 1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
 2. Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de Calidade Turística.
 3. Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.
 4. Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno da instalación.
 5. Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.
 6. Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético, así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación do aire.
 7. Actuacións de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización do establecemento.
 8. Adaptación dos sistemas de seguridade e saúde na prestación de servizos

Esta subvención regúlase en réxime de concorrencia competitiva polo que o importe a subvencionar será resultado dos criterios de valoración como a antigüidade, grado de investimento, impacto no emprego entre outros. A posesión dun certificado de calidade turística como SICTED, ademais de mellorar a xestión do establemento facilitica acadar puntuación nalgunas subvencións.

Esta axuda é compatible coa percepción doutras subvencións, sempre que o importe total non supere o custo da actividade subvencionada. Excepto coas axudas da Axencia Turismo de Galicia, sendo incompatible coa convocatoria para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago (código do procedemento TU501D).

DOGA 4/02/2021 subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración (código de procedemento TU503A) 

Estas axudas teñen como obxecto subvencionar as seguintes actividades:

 1. Instalación, reforma e adecuación das terrazas dos establecementos de hostalería e restauración, sitas en espazos públicos ou privados.
 2. Adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.

 

 • Destinatarios: hostelería
 • Investimento mínimo: 1.500 euros, o IVE non está incluído.
 • Contía da axuda: 80% dos conceptos subvencionables
 • Prazo de solicitudes: remata o luns 1 de marzo (ao ser 28 de febreiro domingo)
 • Prazo para executar e xustificar o investimento: do 1 de outubro de 2020 ata o 30 de outubro de 2021
 • O IGAPE tramita as axudas (prema para acceder)

 

A definición de terraza é a instalación ao aire libre formada por mesas, cadeiras e outros elementos, sitas nos espazos colindantes, ou non, a un establecemento de hostalería e restauración, en solo público ou privado, no que se desenvolve de forma complementaria a actividade propia do establecemento. En todo caso, deberá ser un espazo non cuberto ou no caso de estar cuberto estar rodeado por un máximo de dous laterais.

 

Conceptos ou actuacións subvencionables:

a) A instalación de pechamentos estables ou instalación de elementos desmontables e móbiles que sirvan de illamento, acoutamento do perímetro ou protección, así como outros elementos móbiles que cumpran esta función nos laterais, cuberta e/ou chan, tales como: toldos, biombos, cortaventos, parasoles e tarimas accesibles.

b) A adecuación estética e mellora da imaxe e funcionalidade da terraza con criterios de homoxeneización estética e integración no seu contorno, mediante a renovación do mobiliario (mesas, cadeiras e xardineiras), instalación de sistemas de iluminación e de aparatos calefactores exteriores, así como actuacións de mellora da fachada exterior do local. Para seren subvencionables, os aparatos calefactores deberán ser eléctricos ou baseados noutras opcións que non impliquen combustibles fósiles e permitan dar o servizo con enerxía de fontes renovables.

c) A adquisición de elementos sostibles de envasado e empaquetado de comida e bebidas para o servizo de entrega a domicilio ou de recollida no propio establecemento. Todos os elementos do “packaging” deberán ser 100% biodegradables. No caso de ser de plástico, deberán ser compostable, que cumpran os requisitos da norma europea vixente EN 13432:2000 «Envases e embalaxes. Requisitos dos envases e embalaxes valorizables mediante compostaxe e biodegradación. Programa de ensaio e criterios de avaliación para a aceptación final do envase ou embalaxe»

Non se consideran subvencionables:
– As actuacións en terrazas situadas no interior de centros comerciais e nos interiores dos establecementos, así como outras actuacións levadas a cabo no interior do establecemento.
– A adquisición de ordenadores, dispositivos móbiles, televisores, reprodutores de son e imaxe e tpv.
– Os permisos, licenzas ou cotas de colexios oficiais ou calquera outro tributo ou imposto.
– A instalación de sistemas de alarma, seguridade ou similares.
– Os elementos téxtiles, tales como, mantas, coxíns, manteis etc…
– A publicidade, agás a rotulación do nome do establecemento nos elementos fixos o móbiles da terraza.

 

Resolución do 26 de novembro de 2020 (DOG Nº244 do 03/12/2020) – Bases e convocatoria 2020

Esta convocatoria informativa será o 3 de febreiro ás 11.00h en formato online. Esta destinada a aquelas empresas interesadas en mellorar na calidade turística.

No proxecto de Calidade Turística SICTED poden participar aqueles sectores ou oficios que teñen contacto cos visitantes e turistas como empresas de aloxamento, bares e restaurantes pero tamén comercio, artesáns, guías turísticos, taxis, ...

O obxectivo SICTED é que o turista reciba unha atención e servizos de calidade nos diferentes sectores que forman un destino.

A Deputación de Pontevedra e Turismo Rías Baixas financia este proxecto na súa totalidade: adhesión, formación, implantación e avaliación.

Esta xornada informativa precisa inscrición previa. Toda a información do proxecto e da xornada informativa e tamén o formulario de inscrición no enlace.

O Concello da Guarda conta coa Oficina de Turismo e as praias de Area Grande distinguidas dende 2010 e actualmente conta 10 establecementos turísticos xa distinguidos:

Aloxamento:

 • Albergue O Peirao

 • Camping Santa Tecla

 • Hotel Apartamento Marouco

 • Hotel Vila da Guarda

Restaurantes:

 • Casa de la Abuela

 • Celtic

 • O Cangrexal

 • Marusía

 • Xantar

Bar:

 • La Botica

As novas medidas de prevención definidas na orde do 26 de xaneiro entraron en vigor esta noite, do martes 26 ao 27 mércores de xaneiro.

Estas medidas serán de aplicación ata o mércores 17 de febreiro inclusive e decretan o peche total da hostalería (bares e restaurantes). Só se permite servizo para recoller no local ou entrega en domicilio.

Estes son os puntos a destacar nas ordes publicadas:

3.10. Hoteis e aloxamentos turísticos.

 1. Estes establecementos poderán manter a súa actividade para clientes que se teñan desprazado por motivos xustificados segundo a normativa vixente.
 1. A ocupación das zonas comúns dos hoteis e aloxamentos turísticos non poderá superar o cincuenta por cento da súa capacidade. Para iso cada establecemento deberá determinar a capacidade dos distintos espazos comúns, así como aqueles lugares en que se poderán realizar eventos e as condicións máis seguras para a súa realización conforme a capacidade máxima prevista e de acordo coas medidas de hixiene, protección e distancia mínima establecidas.
 1. Poderán facilitar unicamente servizos de hostalaría e restauración para os clientes aloxados nos ditos establecementos.
 1. No caso de instalacións deportivas de hoteis e aloxamentos turísticos, tales como piscinas o ximnasios, estas permanecerán pechadas.

 

 1. Medidas especiais para determinadas actividades.

Os establecementos de hostalaría e restauración (bares, cafetarías, restaurantes) permanecerán pechados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio. O servizo de entrega a domicilio poderá realizarse ata as 24.00 horas. A permanencia nestes establecementos deberá ser a estritamente necesaria. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios.

Para máis información do decreto e a orde, poden descargar pinchando directamente:

 

Informática San Benito comezará en febreiro o curso online HOTR040PO GESTIÓN DA RESTAURACIÓN (Formación profesional de hostalería)

Dirixido a:

 • Traballadores do réxime xeral do sector Hostalería/Turismo.

 • Traballadores en situación de ERTE/ERE de calqueira sector.

 • Autónomos de calquera sector.

 • Desempregadors

Curso de 100 horas e gratuíto onde o alumno formarase no sector, na realización de proxectos de viabilidade de implantación nun restaurante, analizando a organización e planificación, control de costes e as normas de seguridade e hixiene en restauración.

Inscrición nos teléfono 986 60 89 20 ou 608 84 40 58

Prema para máis información.

Destinatarios: comercio e hostalería

Contía da axuda: redución do 25 % da taxa municipal de lixo

Prazo de solicitudes: remata o luns 1 de febreiro

Para facilitar o trámite achégase a instancia que debedes cumplimentar e presentar no rexistro municipal para solicitar a redución da taxa de lixo. Na traseira deste documento dispoñedes de toda información.

Destinatarios: empresas de aloxamentos e hostelería (entre outros)

Investimento mínimo: 10.000 euros, o IVE non está incluído.

Contía da axuda: 35 % do custo elixible da actuación. A intensidade da axuda incrementarase un 20 % no caso de axudas concedidas a pequenas empresas e un 10 % no caso de medianas empresas.

Prazo de solicitudes: remata o 15 de outubro de 2021

Prazo para executar e xustificar o investimento: 15 de setembro de 2022

Proxectos de aforro e eficiencia que poden ser obxecto de subvención as actuacións:

1ª Os investimentos en substitución ou mellora de equipos e instalacións consumidores de enerxía do proceso produtivo do sector industrial, así como dos sistemas auxiliares necesarios para o seu funcionamento, por equipos e instalacións que utilicen tecnoloxía de alta eficiencia ou a mellor tecnoloxía dispoñible. O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 5 % respecto do consumo inicial.

2ª A renovación ou mellora de equipamentos de instalacións existentes de produción de calor e frío destinadas a atender a demanda de benestar e hixiene das persoas, por outras de alta eficiencia enerxética, seleccionados con base nun maior rendemento enerxético. O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 20 % respecto do consumo inicial.

3ª A mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación existentes que leven asociada unha redución anual de, polo menos, un 40 % respecto ao consumo inicial en iluminación, garantindo un confort lumínico adecuado á tarefa que se vai realizar.

4ª Os investimentos en substitución ou mellora de equipos e instalacións consumidores de enerxía do sector servizos, así como dos sistemas auxiliares necesarios para o seu funcionamento, por equipos e instalacións que utilicen tecnoloxía de alta eficiencia ou a mellor tecnoloxía, que implique un aforro enerxético mínimo dun 20 % respecto do consumo inicial.

5ª Para contribuír á comprobación dos resultados enerxéticos obtidos será subvencionable a implantación de medidas de contabilización, monitorización e telexestión do consumo de enerxía asociadas ás actuacións de aforro para as que se solicita axuda e incluso a implantación de sistemas de procesado avanzado de datos e intelixencia artificial aplicados á optimización do consumo enerxético da empresa no tocante á análise dos consumos enerxéticos das actuacións subvencionadas.

Toda a info, anexo e modelos pinchando no enlace do INEGA

O Concello da Guarda pon en marcha a campaña informativa “Consume Local na Hostalería da Guarda” coa difusión dos restaurantes e bares que ofrecen servizo de recollida no local ou entrega a domicilio.

Coa entrada en vigor das novas restriccións sanitarias o pasado 27 de xaneiro que afectan directamente a hostalería e limitan o seu funcionamento volvese a actualizar esta campaña.
“Consume Local na Hostalería da Guarda” ten unha doble finalidade, incentivar o consumo dos vecinos nos establecementos en funcionamento e ser un recopilatario dos locais e os servicios que prestan servizo.
Este cartel é última actualización realizada coa información trasladada polos restaurantes e bares.

Clic para ampliar a imaxe

Información sobre PCR voluntario para empleados de hostelería y alojamiento, Campaña de consumo local hostelería, terrazas municipales y reducción de la tasa de basura.

 

PCR PARA EMPLEADOS EN LA HOSTELERÍA Y EMPRESAS DE ALOJAMIENTO
La Xunta de Galicia y el Cluster de Turismo ofrecen un servicio de cribado voluntario para el personal que trabaje en alojamientos, hostelería y otras actividades turísticas en Galicia.
Los trabajadores interesados tiene que darse de alta cumplimentado el formulario web. El servicio SERGAS se pondrá en contacto con los inscritos para acordar la cita de la PCR que se realizará en Vigo, entre otras ciudades.

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE CONSUMO LOCAL EN LA HOSTELERÍA.
Recordamos que la Oficina de Turismo contactó con restaurantes y bares para conocer su situación tras la entrada en vigor de las restricciones sanitarias del 15/01/2021.
Este cartel forma parte de una campaña informativa ya que cuenta con los servicios que los restaurantes y bares puedan ofrecer cumpliendo las restricciones. Además otra finalidad es incentivar el consumo de los vecinos en los establecimientos en funcionamiento al recopilar en un único cartel todos los locales y los servicios que prestan.
Este listado se irá actualizando con la información trasladada por los restaurantes y bares. La difusión del cartel es a través de las redes sociales, medios de prensa y se habilito un acceso directo en la web de turismo.

TERRAZAS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de A Guarda informa que este año nuevamente no se cobrará la tasa municipal por terraza.
Recordamos que para nuevas autorizaciones o ampliaciones debe solicitarse previamente por registro municipal para a su validación por el departamento correspondiente.

SOLICITUD DE LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE BASURA PARA COMERCIO Y HOSTELERÍA 
El 14 de enero se abrió el plazo para que el comercio y la hostelería solicite la reducción del 25 % en la tasa de basura del establecimiento.
Para esto se modificó la ordenanza que ahora define el plaza de solicitud (importante último día lunes 1 febrero) y documentación a presentar. Los modelos están a disposición en el registro municipal y en la Oficina de Gestión Tributaria.