Hoxe 18 de outubro de 18:00 a 20:00h a Deputación de Pontevedra informa dunha xornada informativa sobre os Fondos europeos para superar os efectos económicos e sociais derivados da COVID-19.

Obxectivo: Coñecer que son os Fondos Europeos Next Generation, as convocatorias, os ámbitos estratéxicos e como as pemes e micropemes poden participar e beneficiarse deles.

Contidos:

 • Plan de recuperación, transformación e resiliencia: eixes e pancas de actuación
 • Programas Next Generation UE
  • Proxectos de colaboración público-privada con capacidade de atracción para pemes, micropemes e persoas autónomas.
  • Plans e axudas: convocatorias, acceso e plan específico para pemes, micropemes e persoas autónomas.
  • Acceso indirecto como subcontrata, colaboración ou subministración; preparación e documentación; asesoramento, liñas de axudas e páxinas webs oficiais.

Dirixido a viveiristas, empresas, profesionais, persoas emprendedoras e público interesado.

Prema para a inscrición previa.

A Axencia Turismo de Galicia organiza o Webinar “Convocatoria de axudas da Xunta de Galicia á Hostelería e restauración, que terá lugar hoxe, xoves día 14 de outubro ás 16:30 horas.

Neste webinar darase resposta ás dúbidas que poidan ter os beneficiarios destas dúas ordes de axuda recentemente publicadas no Diario Oficial de Galicia. Información detallada de cada axuda premendo directamente:

Axudas para a promoción da dixitalización e o márketing dixital.

-Axudas para investimentos post covid: modernización e mellora da competitividade.

 

É preciso inscribirse á webinar neste enlace (prema).

O novo Plan de Lecer Nocturno foi publicado no DOG Nº 190BIS e que entrou en vigor o 2 de outubro.

Ao igual que no novo Plan de Hostalería (DOG Nº177-BIS) establecense dous niveis de compromiso: nivel básico (1 cunchiña) e nivel avanzado (2 cunchiñas). Contarase cun terceiro nivel (nivel de seguridade).

Os responsables dos establecementos de lecer como discotecas, pubs, cafés-espectáculo e salas de festas deben:

 • Declarar as capacidades máximas e de controlar que sexan respetadas, establecendo procedementos que permitan o control do aforo en cada momento.

 • Instalar na entrada do local e visible o cartel do aforo e do permitido en vigor. Pódese descargar os modelos de cartel dos niveis na plataforma online de Turespazo.

 • Os titulares dos establecementos deberán acertar a declaración responsable na web Turespazo cando obteñan o cartel comprometéndose á veracidade dos datos que se acheguen para a xeración do cartel, e ao compromiso de cumprimento das medidas requeridas no nivel escollido.

 • Para determinar a capacidade interior terase en conta a superficie destinada aos clientes en metros cadrados. Excluíndo do cómputo os metros dos aseos, barra e seu interior, almacéns, gardarroupas, cociñas e calquera espazo no que o cliente non ten acceso.

 • A terraza pode estar cuberta e terá como máximo 2 laterais. Para o aforo computase a superficie establecida pola licenza.

 • Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal. Este plan debe estar á disposición da autoridade sanitaria.

 • Dispor en formato físico a documentación que acredite as superficies empregadas para o cálculo dos aforos e mostrarán si a autoridade o solicita.

 • Na entrada e saída deben establecer mecanismos para evitar aglomeracións.

 • A distribución dos clientes será homoxénea nas diferentes estancias.

 • O consumo en terraza será sentado nas mesas dispoñibles.

 • Non se permite consumo en barra pero sí pedir e recoller a consumición, respetando as distancias e evitando as aglomeracións.

 • Permítese o consumo a pé excepto nas zonas de baile.

 • Ocupación máxima dos aseos: 4 m2 por persoa. No caso de máis dunha cabina ou urinaro estará limitado ao 50%. Deberán establecerse sistemas para controlar a afluencia dos clientes a esa zona.

 • No caso de espectáculos musicais ou de animación establecerase un espazo mínimo 3 metros de seguridade no frontal.

 • Reforzar a limpeza e desinfección dos espazos comúns e dos aseos. Dispor de papeleiras.
 • Os elementos de servizo como vaixela ou cristalería deben almacenarse en recintos pechados e alonxados da zona de paso de empregados e clientes.

 • Os locais que ofrezan servizo de restauración deben cumprir as medidas do novo Plan de Hostalería.

 • Rexistro de clientes: Control dos asistentes de xeito manual ou dixital.

  • Nome, apelidos, número de teléfono e hora de entrada.
  • O responsable gardará esta información durante a lo menos dun mes despois do evento para trasladar ás autoridades. sanitarias e cumprindo as normas de protección de datos de carácter persoal.

 

NIVEL 1C (UNHA CUNCHIÑA)

 • Nivel básico de obrigado cumprimento para todos os establecementos.
 • Aforo en interior ao 50 % (cun máximo de 2.000 persoas) e 75 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 3:00h da madrugada (salvo que teñen autorizado outro inferior).

Ademais dos puntos comúns, os responsables dos establecementos comprométense a:

  • Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre mesas e agrupacións de mesas e das zonas de tránsito.
  • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.
  • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
  • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
   1. Avaliación non continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 1.000 ppm de concentración de CO2.
   2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
   3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
   4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.

Referente ao traballador:

 • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas.
 • Asegurar 2 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. Dispoñible a formación online e gratuíta na web de turismo de Galicia.

Referente aos locais:

 • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
 • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
 • Control da máscara obrigatoria para clientes.
 • Si se dispón de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
 • No caso de carta física deberá permitir a súa desinfección.

 

NIVEL 2C (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aqueles establecementos que apliquen as medidas adicionais.
 • Aforo en interior ao 75 % (cun máximo de 2.000 persoas) e 100 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 4:00h da madrugada (salvo que teñen autorizado outro inferior).
 • Ademais das medidas comúns, os responsables dos establecementos comprométense a:
  • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.
  • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
   1. Avaliación continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Recoméndase o uso de actuadores automáticos, no caso de sistemas de ventilación forzada, para a regulación da achega de aire no caso de superar as 800 ppm.
   2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
   3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
   4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.

Referente ao traballador:

 • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas. Disponer de máscaras FFP2 e ofrecelas aos traballadores (cambio cada 8 horas).
 • Asegurar 4 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. Dispoñible a formación online e gratuita na web de turismo de Galicia.
 • Deberá ofrecerse aos traballadores a realización de probas diagnósticas periódicas cada 15 días. A frecuencia será cada 7 días no caso de que o nivel de restrición aplicable ao concello sexa alto ou máximo. A realización destas probas será voluntaria para o persoal traballador, polo que se realizará soamente cando a persoa traballadora preste o seu consentimento de acordo co establecido no artigo 22 da Lei de prevención de riscos laborais. A realización das probas poderá ser efectuada polos servizos de prevención da empresa, con aplicación do establecido polo artigo citado, ou ben polos mecanismos que habilite para o efecto a Consellería de Sanidade.

Referente aos locais:

 • Dispor de hidroxel na entrada dos aseos e en cada mesa ou agrupación de mesas.
 • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
 • Control da máscara obrifatoria para clientes. Dotar de máscaras cirúrxica novas aos clientes en caso necesario.
 • Dispoñer de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
 • Carta dixital, QR e taboleiro.
 • Control de acceso con dispositivos QR para evitar aglomeracións.
 • Fomentar o uso de ferramentas como PassCovid e RadarCovid con carteis.
 • Certificado COVID: solicitarase para o acceso a presentación dun certificado emitido polo servizo de saúde ou por un laboratorio oficial autorizado:
 1. Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se  concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) nº 726/2004.

 2. Que dispoñen dunha proba diagnóstica negativa realizada nas últimas 72 horas no caso das PCR e de 48 horas no caso dos tests rápidos de antíxenos. Estos tests rápidos de antíxenos deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/C 24/01, do Consello de Europa.

 3. Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 nos últimos 6 meses. Para iso a persoa deberá ter sido diagnosticada como caso confirmado da COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR, período comprendido entre ambos incluídos, despois da PDIA positiva.

Estos certificados tan só se mostrarán á entrada no momento do espazo interior, non se conservarán estes datos nin se crearán ficheiros con eles.

NIVEL DE SEGURIDADE:

 • Nivel aplicado no caso de que as autoridades así o decidan debido a situacións extraordinarias pola gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.
 • Só en terraza ao 50% con servizo sentado en mesa.
 • Horario de peche ao público será ás 1.00 h.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na plataforma de Turespazo.

A finalidade desta subvención é contribuír á modernización e á mellora da competitividade dos establecementos hostaleiros mediante a realización de investimentos en equipamentos post covid.

Destinatarios:

PEMES: microempresas, pequenas e medianas empresas do sector do hostalería, incluído o aloxamento turístico:
• Hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos
• Restaurantes, bares e outros establecementos de restauración.

Tramitación:

 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU503E)
 • Información: Axencia de Turismo (Fomento) no teléfono: 900 81 53 34 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal
 • Sistema de concorrencia non competitiva.

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 8 de novembro de 2021.

Contía da axuda: 90 % ata un máximo de 50.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Realizados entre o 1 de xaneiro  de 2021 ao 30 de novembro de 2021 e con respecto aos conceptos seguintes:

 • Sistemas domóticos, control de distancias, optimización de procesos, portas e consignas automáticas, controis de acceso, renovación de aire, sistemas de climatización e softwares de control asociados.
 • Sistemas de chekin-in automáticos.
 • Carteleira, rotulación, sinalética e actuacións vinculadas con esta.
 • Equipamento, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia (medidores de CO2, ionizadores, dispensadores, etc.).
 • Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude (cores claras, incorporación de espellos, etc.).
 • Envoltorios e material dun só uso. O total de gastos destinados a este concepto non poderá superar o 10 % dos gastos totais subvencionables.
 • Procesos de desinfección e desinfección recorrente realizados por empresas externas con motivo da COVID, que non teñan a consideración de gastos de limpeza ordinaria.
 • Novo equipamento de hixienizado e lavado.
 • Novo equipamento para novos produtos, presentacións ou métodos de conservación.
 • Equipamento multiservizo.

DOG Nº 193 DO 6/10/2021 Subvención para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021.

EXTRACTO Nº 193 DO 6/10/2021

O Comité Clínico de hoxe acordou modificar as restriccións en actividades sociais, culturais e económicas que entrarán en vigor a partir do sábado 9 de outubro.

No caso da hostalería (excepto locais de lecer noctuno):

 • Amplíase o grupo de persoas non convivintes a 10 no interior e a 20 en terrazas.
 • Amplíase o aforo:
  • Local con nivel básico (1 cunchiña): 75% en interior e 90% en terraza.
  • Local con nivel avanzado (2 cunchiñas): 90% en interior e 100% en terraza.

No caso de aloxamentos turísticos (espazos comúns) e tamén dos albergues turísticos aumentan o seu aforo ata 75%.

NOTA DE PRENSA COMPLETA

A web de turismo de Galicia xa dispón dos cursos de formación gratuítos para os empregados da hostalería e así facilitar o cumprimento deste requisito detallado no novo Plan de Hostalería Segura.

Este requisito de formación será obrigatorio para todo o persoal a partir do 22 de novembro de 2021.

Nesta web accedese aos contidos (manual cos contidos teóricos e enlaces a vídeos) para os dous niveis de formación segundo o nivel de compromiso do establemento:
• Hostalería de nivel C1: formación básica con 2 horas.
• Hostalería nivel C2: formación avanzada con 4 horas.
Os contidos poderanse visualizar sen límite de tempo.

PROBA TEÓRICA E CERTIFICADO:
Cada empregado deberá rexistrarse para solicitar o acceso á proba teórica. Para superar o curso e obter a certificación deberá contestar correctamente o 80% da proba como mínimo. Se a proba é superada o alumno xa poderá descargar o seu certificado.

PREMA para acceder a web de formación.

No día de onte o Comité Clínico aprobou o Plan de lecer nocturno de Galicia que terá que ser ratificado polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia.

Á espera da resolución do Tribunal adiantaron as liñas xerais deste plan que establece dous niveis de compromiso seguindo un plantexamento similar ao actual plan de Hostalería. Este é o avance:

Todos os niveis deben cumprir as medidas hixiénico-sanitarias establecidas con carácter xeral:

 • Uso obrigatorio da máscara.
 • Gardar a distancia de seguridade.
 • Garantir a limpeza e desifección periódica do local e do seu equipamento.
 • Renovación do aire e o control dos niveis de CO2.

 

-NIVEL 1 (UNHA CUNCHIÑA)

 • Aforo en interior ao 50 % e 75 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 3:00h da madrugada.
 • Dúas horas de formación en protocolos covid para o persoal.

 

-NIVEL 2 (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aforo en interior ao 75 % e 100 % en terrazas.
 • Para acceder ao local deberase presentar a certificación de vacunación COVID completa, certiifcado de proba negativa recente ou ter superado a enfermidade.
 • Horario de peche ao público: 4:00h da madrugada.
 • Catro horas de formación en protocolos covid para o persoal.

 

-NIVEL DE SEGURIDADE:

Haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

 • Aforo en terraza ao 50% cos clientes sempre sentados en mesa.
 • Horario de peche ao público: 1:00h da madrugada.

 

O cumprimeto das medidas do novo Plan de Lecer Nocturno de Galicia será supervisadas polos inspectores da Dirección Xeral de Sáude Pública.

NOTA DA XUNTA COMPLETA

• Contou coa participación de empresarios, profesores e alumnos do IES A Sangriña da Guarda.

Na tarde do mércores día 29 de setembro de 2021 o Salón de Plenos do Concello da Guarda acolleu a sesión de formación sobre “Planificación Estratéxica Empresarial” enmarcada no proxecto Atlantic Culture Scape.

O Alcalde da Guarda, Antonio Lomba e o Concelleiro de Turismo, Rafa Álvarez, deron a benvida a esta sesión formativa, facendo fincapé na necesidade de promocionar e crear itinerarios turísticos ligados ao patrimonio cultural inmaterial existente no municipio.
Ao longo desta xornada os participantes traballaron conxuntamente sobre como (re)definir obxectivos empresariais, emprender iniciativas de negocio, procurar novos mercados de comercialización e deseñar plans de acción para adaptarnos aos novos tempos. Esta formación será complementada por un seguimento personalizado para aquelas empresas e asociación que o soliciten.
Este curso forma parte dun plan formativo promovido desde o proxecto Atlantic CultureScape, xestionado pola Universidade de Vigo. Levaranse a cabo diversas xornadas formativas dirixidas ao Sector Turístico e do Patrimonio Cultural co fin de fortalecer o tecido empresarial e asociativo. Realizaranse diversos cursos ao longo dos próximo meses sobre estratexias de comercialización turística.

O PROXECTO ATLANTIC CULTURE SCAPE
Nos últimos anos, o elemento “inmaterial” do Patrimonio Cultural ten recibido pouca atención no Espazo Atlántico. O proxecto Atlantic CultureScape proponse abordar esta cuestión a través da identificación e valorización do desfrute de auténticas experiencias relacionadas co Patrimonio Cultural Inmaterial. Reunindo sete entidades transnacionais asociadas, o proxecto decorrerá até Setembro de 2022 e é cofinanciado polo Programa INTERREG Espazo Atlántico, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Inicialmente foi realizado un estudo do Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en todo o Espazo Atlántico, a fin de fornecer principios orientadores para o crecemento económico sustentábel. O proxecto céntrase na protección e evolución do PCI, así como no seu desenvolvemento. A creación de produtos innovadores e dunha Ruta no Espazo Atlántico, apoiada por un programa de comercialización transnacional, fomentará un maior recoñecemento e visibilidade do Patrimonio Cultural Inmaterial. A identificación de auténticas experiencias culturais, enraizadas en cada unha das rexións implicadas, terá unha influencia significativa no número de visitantes e turistas. Así mesmo, preténdese estimular a actividade económica, creando novos negocios e aumentando o número de postos de traballo no sector servizos.
ENTIDADES SOCIAS DO PROXECTO
Está formado por 7 entidades e 12 organismos asociados ao longo do Espazo Atlántico. Cada socio/a lidera un paquete de traballo (PT) e, en conxunto, conforman o proxecto Atlantic CultureScape:
1. Newry, Mourne e Conselho Distrital de Down (Irlanda do Norte).
2. Brecon Beacons National Park Authority (Gales)
3. Gobierno Reginonal de Cantabria
4. Universidade de Vigo
5. Cork Institute of Technology (Irlanda)
6. Agencia Andaluza de Industrias Culturales
7. Município de Rio Maior (Portugal)

A finalidade desta subvención é contribuír á recuperación de destinos turísticos a través de axudas ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital para o ano 2021. Mediante liñas de axudas buscase mellorar actividade económica e incrementar a competitividade destas empresas coa transformacióm dixital.

Destinatarios:
Autónomos, microempresas e pemes do sector do hostalería, incluído o aloxamento turístico:
• hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos
• restaurantes, bares e outros establecementos de restauración.

Tramitación:

 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU503C)
 • Información: Axencia de Turismo (Fomento) no teléfono: 900 81 53 34 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal
 • Sistema de concorrencia non competitiva.

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 25 de outubro de 2021.

Contía da axuda: 100 % ata un máximo de 15.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Considéranse gastos subvencionables aqueles en que incorrese a entidade solicitante entre o 1 de xaneiro e o 15 de novembro de 2021 con respecto aos conceptos seguintes:

 1. Instalación de novos PMS (Property Management System).
 2. Integración de PMS actuais.
 3. Instalación de novos CRM (Customer Relationship Management) integrados con PMS.
 4. Instalación de novos CRM non integrados con PMS.
 5. CMR integrado con PMS e ferramentas de Big Data e Chatbots intelixentes.
 6. Produtos/servizos de márketing orientados a captar e fidelizar novos mercados e clientes:
  • Estudos de mercado (internacionalización, análise de competencia, benchmarking…).
  • Estudos de comportamento e satisfacción de clientes (enquisas, mistery shopper, focus group…).
  • Sistemas de marketing automation.
  • Xestión profesionalizada de RR.SS. (redes sociais).
  • Publicidade en liña.
  • Campañas publicitarias con prescritores.
  • Reportaxes fotográficas e de vídeo.
  • Revisión das APPCC (análises de perigos e puntos control crítico).
 7. Web corporativa con motor de reservas.
 8. Adquisición de hardware informático.
 9. Gastos de persoal:
  – Sistemas de control do teletraballo.
 10. Equipamento tecnolóxico:
  – Equipamento tecnolóxico, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.
  – Equipamento tecnolóxico tanto básico (equipamentos informáticos, software, comunicacións, etc.) como específico.

DOG Nº 185 DO 24/09/2021 Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021.

EXTRACTO Nº 185 DO 24/09/2021

En primer lugar, indicar que hoxe a Consellería de Sanidade informa que no mes de outubro comezará unha nova campaña de inspección á hostalería para asesorar e verificar o cumprimento das medidas recollidas no Novo Plan de Hostalería Segura.

Está previsto levar a cabo máis de 1.000 verificacións á semana, reforzando as inspeccións realizadas nos horarios de máis afluencia aos locais de hostalería.

Comprobaran os requisitos do nivel acreditado polo establecemento como o cumprimento dos aforos permitidos, respectar as distancias de seguridade, a medición continua ou discontinua de CO2 , a acreditación de cursos de formación básica ou avanzada, o tipo de máscara que se lle ofrece ao persoal, a existencia dun rexistro de clientes ou a posibilidade de ofertar probas diagnósticas aos traballadores.

Outro requisito é dispor dun plan de continxencia no contexto da COVID-19.  Ante as dúbidas trasladadas, a Consellería de Sanidade finalmente publicou un modelo de cada plan. En base ao modelo o responsable tan só terá que cumprimentar aquela información do seu propio establecemento (no modelo é o texto en cor gris e cursiva) e o resto de información tan só terá que copialo. Tamén establece que cada empregado terá unha copia deste plan, así como asinar que recibiu dito exemplar. Pódese descargar directamente en PDF:

 

NOTA DE PRENSA COMPLETA: “Sanidade pón en marcha a nova campaña de inspeccións vencellada ao Plan de hostalería segura”

No DOG 184-bis publicado esta tarde a Xunta de Galicia informa sobre a formación obrigatoria para o persoal da hostalería.

Neste boletín detallase os contidos da formación básica para a hostalería nivel C1 con 2 horas e da formación avanzada para a hostalería nivel C2 con 4 horas.

Tamén define o prazo de 2 meses (ata o 22 de novembro) para que este requisito sexa de obrigado para todo o persoal.

Como xa se adiantará haberá dúas para realizar esta formación:

Cursos organiza dos pola Xunta de Galicia:

No prazo máximo de 10 días os profesionais do sector contarán cunha web de formación para acceder aos contidos de cada nivel e obter a certificación oportuna de forma gratuíta. Nesta web de formación (prema) estarán dispoñibles dúas opcións para acceder aos contidos da formación básica e da formación avanzada. Os contidos poderán visualizarse cantas veces se considere conveniente.

Tras a visualización dos contidos, o alumnado deberá rexistrarse para solicitar o acceso á proba que corresponda. A cada alumno que o solicite, enviaráselle por correo electrónico a ligazón para realizar a proba. Se a proba é superada, remitiráselle o certificado tamén por correo electrónico.

Cursos organizados por outras entidades e servizos de prevención de riscos laborais.

Poderán ser impartidos por entidades de formación, asociacións do sector e servizos de prevención de riscos laborais. As titulacións dos docentes deberán ser: licenciaturas ou diplomaturas do ámbito sanitario, licenciatura en Veterinaria, técnicos de Seguridade e Hixiene, técnicos en Prevención de Riscos Laborais.

Ademais, deben exixir asistencia completa (presencial ou virtual) e a superación dunha proba para a obtención do certificado correspondente.

As entidades de formación, as asociacións do sector e os servizos de prevención de riscos laborais que pretendan acreditar esta formación comunicarán á Dirección Xeral de Saúde, quen validará o curso ou comunicará, se é o caso, os requisitos que deban cumprirse para a indicada validación. Os cursos validados publicaranse na páxina web de hostalaría segura.

• Estas visitas especiais, de carácter gratuíto e con inscrición previa, terán lugar o sábado 25 e domingo 26 de setembro con dúas citas: ás 11:00 e ás 12:30h.

O luns día 27 de setembro celebrase o Día Mundial de Turismo e a Concellería de Turismo do Concello da Guarda aposta novamente polas visitas guiadas para conmemorar esta cita.
Despois dun verán con visitas guiadas no Monte Santa Trega volvese a ofertar este servizo pero nesta ocasión as visitas guiadas estarán centradas nas áreas escavadas dende o norte ao sur.
Para ofrecer unha visión máis ampla da zona escavada vaise realizar un percorrido completo dende porta norte ata a porta sur, recorrendo as diferentes áreas escavadas ao longo dos últimos cen anos como as vivendas reconstruídas, a zona de Mergelina, o concheiro,…
Estas visitas especiais terán lugar o sábado 25 e domingo 26 de setembro con dúas citas: ás 11:00 e ás 12:30h. As prazas están limitadas polo que precisan de inscrición previa no Museo Arqueolóxico no tel. 690.01.70.38 (tamén WhapsApp) ou un mail a masat@aguarda.es. A visita guiada é gratuíta pero aqueles que accedan ao Monte Santa Trega en vehículo deberán abonar o prezo público.
A duración aproximada é 60 minutos e o punto de encontro é o aparcadoiro da Casa Forestal desde onde se partirá para comezar esta fermosa ruta polo interior do castro escavado.

Este martes 21 de setembro será a última oportunidade deste verán para coñecer o Volanteiro O Piueiro, embarcación tradicional á vela que foi recuperada pola Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais Piueiro.

Esta asociación organiza para a tarde do martes 3 saídas de navegación pola costa da Guarda. A primeira saída está prevista para as 16:00 hora e a duración aproximada é duns 70 minutos.

Nesta ocasión a inscrición realizarase polos membros da Asociación Piueiro no mesmo día e a partir das 15:30h no punto de saída do volanteiro que é o peirao pesqueiro (nas escaleiras do muelle interior).

A idade mínima para participar é de 10 anos.

As visitas guiadas comezaron o 17 de xuño e remataron o pasado 12 de setembro, polo que ao longo dos tres meses de verán os visitantes achegados ao Monte Santa Trega puideron coñecer en detalle o noso patrimonio.

Estas visitas realizáronse seguindo as restricións do aforo con 20 persoas máximo en cada cita. Este número reducido facilitou o desprazamento polo Castro de Santa Trega e, incluso, que as explicacións e atención fose persoal.

Este servizo segue a ser moi demandando debido ao interese da zona arqueolóxica xa que moitos dos visitantes descoñecen a súa importancia na Cultura Castrexa. Ante a demanda e o número reducido dos grupos este verán aumentouse un día máis, sendo a oferta de visitas guiadas aos visitantes de xoves a domingo. Nesta mesma liña, ofertáronse visitas guiadas curtas de 45 minutos con 6 citas ao día, 3 de mañá e 3 de tarde, sendo a máis solicitada as visitas da maña.

Un total de 2.030 persoas desfrutaron da visita guiada no Monte Santa Trega sendo o agosto o mes no que se completaron case todas as citas, xa que o tempo tan inestable afectou a ofertas das visitas guiadas realizadas ao aire libre.

En primeiro lugar, a Xunta publicou no DOG 179-BIS de hoxe a ampliación do número de persoas nunha mesa ou agrupación de mesas. Esta medida entrará en vigor o sábado 18 de setembro, e modifica:

-Máximo de 8 persoas non conviventes nunha mesa ou agrupación de mesa en interior e dun máxima de 15 persoas en terraza.

Ademais, esta tarde a Xunta de Galicia anuncia que ofertará cursos específicos e gratuítos esixidos co novo Plan de Hostalería publicado no DOG do martes pasado.

A Xunta de Galicia, en colaboración coas asociacións de hostaleiros, está a definindo o contido e cómo avaliar a súa superación, cuns requisitos que se darán a coñecer nos vindeiros días.

Estes requisitos daranse a coñecer nos próximos días e contemplarán os contidos da formación para que os establecementos Tipo 1c (unha cunchiña) e cunha duración de 2 horas. Os locais de Tipo 2c (dúas cunchiñas),  cumprirán, ademais, unha serie de requisitos adicionais cunha duración de 4 horas.

Todos os cursos a impartir para os profesionais do sector terán que estar revisados e avalados pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade para poder obter a necesaria acreditación de nivel.

Para poder obter a acreditación do nivel, os cursos que reciba o persoal do sector terán que estar avalados por Sanidade.

Nas vindeiras xornadas informarase tamén das posibilidades para impartir esta formación e acreditar a súa superación, así como do momento no que comezarán a ser esixibles por parte da inspección de saúde pública, garantíndose en todo caso, un prazo razoable para que todo o persoal do sector poida realizalos.

 

Descargar a nota de prensa

• Terá lugar o mércores 29 de setembro en horario de 17:00h a 20:00h e é preciso inscrición previa en atlantic.culture.scape@gmail.com

Enmarcado no proxecto Atlantic Culture Scape, a Casa dos Alonso da Guarda, acolle o mércores 29 de setembro unha sesión de formación sobre “Planificación Estratéxica Empresarial”.

Esta sesión formativa está dirixida a persoas, empresas e asociacións ligadas ao Sector Turístico e ao Patrimonio Cultural Inmaterial.

Na mesma traballarase conxuntamente sobre como (re)definir obxectivos empresariais, emprender iniciativas de negocio, procurar novos mercados de comercialización e deseñar plans de acción para adaptarse aos novos tempos.

Esta formación será complementada por un seguimento personalizado para afondar nos coñecementos de creación de plans de negocio específicos para cada empresa implicada nesta formación.

É preciso realizar unha inscrición previa a través do enderezo electrónico atlantic.culture.scape@gmail.com

Novo plan de hostalería publicado no DOG Nº 177BIS do 14 de setembro:

Mantense para os dous niveis:

 • Apertura ata a 1:00h para os dous niveis.
 • Agrupación de 6 persoas no convivientes no interior e 10 en terraza.

 

NIVEL 1C (UNHA CUNCHIÑA)

 • Nivel básico de obrigado cumprimento para todos os establecementos.
 • Aforo en interior ao 50 % e 75 %  en terrazas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na web do sergas de coronavirus ou na plataforma de Turespazo.
 • Os responsables dos establecementos comprométense a:
  • Dispor en formato físico a documentación que acredite as superficies empregadas para o cálculo dos aforos e mostrarán si autoridade o solicita.
  • Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal. Este plan debe estar á disposición da autoridade sanitaria.
  • Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre mesas e agrupacións de mesas.
  • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de dúas veces ao día.
  • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
   1. Avaliación non continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2.
   2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
   3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
   4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.
 • Referente ao traballador:
  • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas.
  • Asegurar 2 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. (Consulta realizada á Xunta sobre a formación: quen impartirá e os prazos).
  • Roupa de traballo específica.
 • Referente aos locais:
  • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
  • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
  • Control da máscara obrigatoria para clientes.
  • Si se dispón de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
  • No caso de carta física deberá permitir a súa desinfección.
  • Empregar manteis dun único uso. No caso de empregar mantel de tea cambiarase entre cliente e cliente e será lavado e desinfectado.
  • Produtos de autoservizo de uso individual como servilletas, aceiteiras, … evitarase o seu uso sucesivo entre clientes sen desinfección. Priorizase o uso de monodosis desbotables.

NIVEL 2C (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aqueles establecementos que apliquen as medidas adicionais.
 • Aforo en interior ao 75 % e 100 % en terrazas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na web do sergas de coronavirus ou na plataforma de Turespazo.
 • Permítese o consumo en barra:
  • De maneira indivual ou cun máximo de 2 convivintes ou integrantes dunha mesma burbulla, manténdose a distancia interpersoal de 1,50 metros.
  • Uso da máscara cando non se poida garantir a distancia co traballador.
  • Estará diferenciado o uso da barra: clientes e zona destinada para persoal traballador.
 • Os responsables dos establecementos comprométense a:
   • dispor en formato físico a documentación que acredite as superficies empregadas para o cálculo dos aforos e mostrarán si autoridade o solicita.
   • Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal. Este plan debe estar á disposición da autoridade sanitaria.
   • Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre clientes dunha mesa e da contigua.
   • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.
   • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
    1. Avaliación non continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2. Recoméndase o uso de actuadores automáticos, no caso de sistemas de ventilación forzada, para a regulación da achega de aire no caso de superar as 800 ppm.
    2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
    3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
    4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.
 • Referente ao traballador:
  • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas. Disponer de máscaras FFP2 e ofrecelas aos traballadores (cambio cada 8 horas).
  • Asegurar 4 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. (Consulta realizada á Xunta sobre a formación: quen impartirá e os prazos).
  • Roupa de traballo específica.
  • Deberá ofrecerse aos traballadores a realización de probas diagnósticas periódicas cada 15 días. A frecuencia será cada 7 días no caso de que o nivel de restrición aplicable ao concello sexa alto ou máximo. A realización destas probas será  voluntaria para o persoal traballador, polo que se realizará soamente cando a persoa traballadora preste o seu  consentimento de acordo co establecido no artigo 22 da Lei de prevención de riscos laborais. A realización das probas  poderá ser efectuada polos servizos de prevención da empresa, con aplicación do establecido polo artigo citado, ou ben  polos mecanismos que habilite para o efecto a Consellería de Sanidade.
 • Referente aos locais:
  • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
  • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
  • Control da máscara obrifatoria para clientes. Dotar de máscaras cirúrxica novas aos clientes en caso necesario.
  • Si se dispón de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
  • Carta dixital, QR e taboleiro.
  • Empregar manteis dun único uso. No caso de empregar mantel de tea cambiarase entre cliente e cliente e será lavado e desinfectado.
  • Produtos de monodose en formato dun só uso.
  • Rexistro de clientes en comidas e ceas para o seguimento dos contactos antes casos positivos:
   -.Control dos asistentes de xeito manual o dixital. Debe contar coa información dun contacto por mesa: nome, apelidos, DNI e número de teléfono.
   -.O responsable gardará esta información durante a lo menos dun mes despois do evento para trasladar ás autoridades sanitarias e cumprindo as normas de protección de datos de carácter persoal.
  • Fomentar o uso de ferramentas como PassCovid e RadarCovid con carteis.

NIVEL DE SEGURIDADE:

 • Nivel aplicado no caso de que as autoridades así o decidan debido a situacións extraordinarias pola gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.
 • Aforo no interior do 30 % e do 50 % en terraza.
 • Horario de peche ao público será ás 23.00 h.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na web do sergas de coronavirus ou na plataforma de Turespazo.
 • Os responsables dos establecementos comprométense a aplicar as regras comúns recollidas no número 2 do presente plan.En especial, no caso da calidade do aire interior, non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2.  Co fin de manter unha boa calidade de aire interior recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.

 

NOTA SOBRE O OCIO NOCTURNO:

O ocio nocturno regularase por un protocolo (actualmente en elaboración) e a previsión e que entre en vigor a principios de outubro.

• Malia as restricións sanitarias, A Guarda adaptouse aos protocolos sanitarios para ofertar numerosas actividades culturais, turísticas e deportivas ao longo do verán.

O Concello da Guarda ven de pechar a programación do verán 2021, caracterizada por unha programación realizada de acorde ás medidas sanitarias vixentes e con exhaustivos protocolos e medidas covid-19, que favoreceron a realización de actividades culturais con todas as garantías sanitarias.

Dende o Concello da Guarda se quere agradecer á poboación guardesa e visitantes o cumprimento destas medidas, así coma a alta participación nos diferentes eventos programados neste verán que ven de rematar, con actividades para toda a familia e todo os gustos, teatro, música, exposicións…

Destacaron neste verán eventos coma A Guarda Diversa, Mar de Blues, Música nos xardíns, as visitas guiadas ao Monte Santa Trega, Teatro no Trega, Ioga ao aire libre, viaxes na embarcación do Piueiro, o II Encontro do Libro Luso Galaico, a Mostra Creativa do Baixo Miño e concertos de importante calado con artistas coma Guadi Galego, Na Revolta, Klason, entre outros.

As xornadas de observación de estrelas e eventos deportivos coma o Torneo de Petanca, Campionato de Futvolei, caiac e de surf, tamén contaron cunha ampla participación.

A Biblioteca Pública Municipal da Guarda organizou ao longo do verán varias actividades infantís e de animación a lectura, que congregaron un bo número de asistentes.

Os pasarrúas ao aire libre deron o relevo ás verbenas nas festas que debido á pandemia non se puideron celebrar, coma a Festa da Langosta, Festas do Carme, Festas de San Cayetano, Festas da Guía, Festas do Santísimo, Festas de San Antonio, e as Festas do Monte, animando a vila con música e espectaculos coma a Batukada Bate no Cobre, O Séquito do Capitán Nemo, entre outras actividades complementarias.

As exposicións tamén marcaron este verán na Guarda coa Exfimiño 2021 organizada dende A Sociedade Numismática e Filatélica Guardesa e a exposición “Facedoras do Baixo Miño”, que encheu de vida e cor os baixos da Casa dos Alonso con fotografías para por en valor o traballo da muller en diferentes ámbitos da vida cotiá e empresarial coma a hostalería, viveirismo, redeiras, entre outras.

A danza e o baile tamén tiveron cabida co espectáculo de O Fiadeiro e os Festivais de Baile Moderno e Folclórico de Xamaraina, que encheron de público o Auditorio de San Benito, con aforo limitado e protocolos covid-19.

Dende o Concello se quere agradecer unha vez máis o traballo dos diferentes departamentos e persoal municipal que colaboraron de xeito mutuo para a organización e desenrolo das actividades programadas: departamento de cultura, turismo, OMIX, Policía Local, GES, departamento de servizos, así coma entidades, asociacións e comisións de festas da nosa vila, onde unha vez máis quedou de manifesto que a unión e o traballo conxunto da lugar a actividades de lecer e ocio para o desfrute de veciños e visitantes.

No acto celebrado hoxe entre o Conselleiro de Sanidade e os representantes do Clúster Turismo de Galicia, da Federación Hostalería de Galicia e das 4 asociacións provinciais de hostalería foi validado o novo protocolo de hostalería que entrará en vigor este mércores.

No adianto deste novo protocolo indicouse que haberá dous niveis para os establecementos de hostalería con independencia da evolución epidemiolóxica de cada concello. Este novo protocolo non foi publicado na súa totalidade polo que se descoñecen os detalles e se hai prazos na implementación das medidas.

Estos niveis teñen uns requisitos obligatorios polo que a Xunta de Galicia aprobou unhas liñas de axudas para apoiar aos hostaleiros na adquisición do equipamento postcovid como os medidores de CO2. Ao longo deste mes faranse público as 4 liñas de axudas.

Ademais do anuncio das axudas aos hostaleiros, neste acto fixose pública a imaxe da cartelería para a hostalería de nivel 2 no novo protocolo e coa Cunchiña, a mascota virtual do Xacobeo 21-22, como protagonista.

Recordase que haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

NOTA DE PRENSA COMPLETA

Hoxe fíxose público o novo protocolo para a hostalería que se basa en dous niveis segundo o compromiso que adquira o establecemento e que serán de obrigado cumprimento.

Este novo protocolo entrará en vigor o próximo 15 de setembro e non se modificarán as condicións de apertura con independencia do nivel epidemiolóxico do concello.

Á espera da publicación do protocolo detallado, este é o resumo:

-Apertura ata a 1:00h para os dous niveis.

-NIVEL 1:

 • Aforo en interior ao 50 % e 75 %  en terrazas.
 • Distancia mínima de 1,5 metros entre mesas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local.
 • Medidor de CO2, con anotacións como mínimo cada catro horas.
 • Máscaras cirúrxicas para o persoal, que se deben cambiar cada 4 horas
 • Dúas horas de formación en protocolos covid para o persoal.

-NIVEL 2:

 • Aforo en interior ao 75 % e 100 %  en terrazas.
 • Permitese o uso das barras, sempre para utilización individual ou de dúas persoas se son conviventes.
 • Distancia mínima de 1,5 metros entre persoas de distintas mesas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local.
 • Rexistro de clientes só para restaurantes.
 • Medidor de CO2 continuo, coa recomendación de contar con actuadores que fan saltar automaticamente o aire acondicionado cando se supera determinado nivel
 • Disporán de máscaras FPP2 para aqueles empregados que así o requiran, facilitándolles probas diagnósticas cada 7 ou 14 días, dependendo da situación epidemiolóxica.
 • Catro horas de formación en protocolos covid para o persoal.

Haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

O ocio nocturno regularase por un protocolo (actualmente en elaboración) e a previsión e que entre en vigor a principios de outubro.

NOTA DA XUNTA COMPLETA

• Máis de 200 persoas campistas e caravanistas de 14 países do mundo atópanse na Guarda para participar nesta acampada internacional.

En 2020 a Federación Española de Clubs Campistas (FECC) propuxo celebrar no Concello da Guarda o 90 Rally Internacional da FICC 2021 que se celebra dende o venres 3 e que remata o vindeiro domingo día 12 de setembro no Camping de Santa Tecla da Guarda.
A pesar das dificultades consecuencia da situación sanitaria, nesta edición participan unhas 200 persoas procedentes de España e de 14 paises como Portugal, Francia, Suecia, Polonia, Eslovaquia, entre outros europeos, destacando aos participantes chegados dende Corea.
Durante estes días de convivencia, os participantes desfrutar de degustacións, demostracións de produtos locais, actuacións musicais e tamén de excursións ao Monte Santa Trega e roteiros pola desembocadura do Miño.
O pasado domingo día 5 de setembro celebrouse o acto de inauguración oficial do 90 Encontro Rally Internacional coa presenza das autoridades e os representantes das Federacións de cada país asistentes.
Este acto de inauguración iniciouse ás 10:00h da mañá co desfile de todas as delegacións dos países participantes, que contou coa participación do grupo folclórico local Xamaraina, con música tradicional e traxes rexionais, desfile no que destacou a comitiva de Corea do Sur, a máis animada e numerosa.

Tralo desfile, os participantes participaron nunha ceremonia oficial de inauguración onde contouse coa asistencia da tenente de alcalde, Montserrat Magallanes; do Concelleiro de Turismo, Rafael Álvarez; Carmela Silva, Presidenta da Deputación de Pontevedra; Ana Mejías, Deputada Provincial, entre outras autoridades convidadas.
Miguel Merino, Vicepresidente de la FECC, Federación Española de Clubes Campistas, organizadora de dicho encuentro foi o encargado de dirixir este acto oficial de inauguración, presentando ás diferentes delegacións.
José Vicente Clemente, presidente de la FECC, agradeceu traballo da comisión organizadora deste encontro, que foi organizado en pouco tempo, aproveitando a ocasión para agradecer tamén aos asistentes o apoio recibido nestes momentos de pandemia, recordando ás delegacións internacionais que non puideron asistir polas restricións da COVID-19.
Montserrat Magallanes, tenente de alcalde da Guarda, agradeceu á FECC a organización deste encontro na Guarda e desexou a todos os presentes que a súa estadía na nosa vila sexa unha gran experiencia, gracias a todos os recursos naturais e patrimoniais do municipio.
Carmela Silva, Presidenta da Deputación de Pontevedra, recoñeceuse como caravanista e campista, asegurando que durante moitos veráns desfrutou do camping na comarca do Baixo Miño. Recoñeceu que o caravanismo facilita coñecer os lugares e intercambiar con outras persoas xa que se xeran convivencias con outras familias.
Rematou as intervencións Joao Alves, Presidente da FICC, quen agradeceu o esforzo da comisión organizadora da FECC, recordando a traxectoria destes encontros internacionais, estando seguro que este 90 Rally será un éxito porque a programación de actividades permite o intercambio cultural entre os participantes e coñecer en detalle A Guarda e Galicia.

Debido a alta demanda destas saídas de navegación pola costa co Volanteiro O Piueiro o Concello da Guarda colabora novamente coa Asociación Piueiro ofrecendo novas saídas en setembro para todos aqueles que non puideron optar a praza nas saídas de finais de agosto.

Esta actividade duns 70 minutos permite descubrir esta embarcación tradicional a vela e inclúe navegación polo exterior do porto.

O venres 10 de setembro abrirá o prazo de inscrición ás 10:00h para cubrir aquelas prazas aínda dispoñibles trala oferta aos inscritos en reserva nas saídas de agosto.

A inscrición realizarase presencialmente na Oficina de Turismo (Praza do Reló) ou no teléfono 986 61 45 46.

A idade mínima para participar é de 10 anos. O número reducido de prazas dispoñibles é reducido polo que unha persoa poderá inscribir a un total de catro, excepto as unidades familiares.

As datas e horarios dispoñibles son:
-Martes 14 de setembro: 16:00 – 17:30 – 19:00
-Xoves 16 de setembro: 16:00 – 17:30 – 19:00
-Venres 17 de setembro: 16:00 – 17:30

• As inscricións comezan o luns 6 de setembro ás 9:00h no teléfono 986614546 ou presencialmente na Oficina de Turismo.
• Terá lugar o venres 10 de setembro ás 22:00h na Área Recreativa do Puntal cun total de 17 prazas dispoñibles.

O Concello da Guarda, a través do Departamento de Turismo, organizou este verán a actividade “Venres de xullo baixo as Estrelas”, para a observación de estrelas. Unha das citas programadas tivo que ser anulada debido á climatoloxía e realizarase finalmente este venres día 10 de setembro ás 22:00h na Área Recreativa do Puntal.

As prazas para a esta actividade contan con 17 vacantes e as inscricións ábrense o luns 6 de setembro ás 9:00h no teléfono 986614546 ou presencialmente na Oficina de Turismo.

Os participantes coñecerán as principais constelacións do hemisferio norte, así coma a localización dos planetas e mesmo algúns datos de interese coma as datas das choivas de estrelas perseidas e gemínidas, ou coma orientarse no firmamento empregando algunhas estrelas.

• Cada ano a Federación Internacional de Caravaning Autocaravaning (FICC) organiza un encontro coas federacións de cada pais alternando o lugar de celebración.

En 2020 a Federación Española de Clubs Campistas (FECC) propuso celebrar no Concello da Guarda o 90 Rally Internacional da FICC 2021 que terá lugar do venres 3 ao 12 de setembro no Camping de Santa Tecla.
A Federación Española de Clubs Campistas (FECC) xa organizou con éxito no Camping de Santa Tecla a 60 Acampada Nacional dos Clubes Campistas e Caravanista en 2018.
A pesar das dificultades consecuencia da situación sanitaria participa unhas 200 persoas procedentes de España e de 14 paises como Portugal, Francia, Suecia, Polonia, Eslovaquia, entre outros europeos, destacando aos participantes chegados dende Corea.
Durante estes días de convivencia, os participantes poderán desfrutar de degustacións, demostracións de produtos locais, actuacións musicais e tamén de excursións ao Monte Santa Trega e roteiros pola desembocadura do Miño.
Entre as actividades programadas, terá lugar o domingo 5 de setembro a inauguración oficial do 90 Encontro Rally Internacional coa presenza das autoridades e os representantes das Federacións de cada país asistentes.

A Deputación de Pontevedra celebra o 8 de setembro unha xornada informativa en formato online para informar a todo o sector turístico da provincia dos proxectos de financiación dos fondos europeos Next Generation que se van dedicar ao turismo.

Nesta xornada informase das liñas subvencionable, datas de presentación e que proxectos se poden presentan. Para asistir á xornada informativa “Plan de Recuperación do Sector Turístico: Oportunidades para o sector público e o sector privado”, que se desenvolverá de maneira telemática, hai que inscribirse  mediante o formulario aquí.

Tralo éxito das representacións “A Viaxe de Exeria ao Castro” e tendo en conta que dúas datas deberon ser suspendidas no mes de xullo por mor dos protocolos COVID-19, as funcións teatrais que se repetiron cada mércores do verán prorrogarán a súa programación por dúas semanas mais, adaptando, iso si, os horarios ás xornadas mais curtas que estamos a ter xa no mes de setembro. Deste xeito as novas representacións quedan para o mércores 1 e 8 de setembro, en dous pases diferenciados, o primeiro ás 18:00h. e o segundo ás 19:30h. Ao igual que nas sesións de verán o aforo é limitado e con reserva previa no mail: centrocultural@aguarda.es (indicando o nome e apelidos dos asistentes e un número de teléfono), o punto de encontro é a explanada da Casa Forestal do Monte Santa Trega.

A viaxe de Exeria ao Castro é unha actividade que traslada aos asistentes á época na cal o poboado castrexo de Santa Trega estaba habitado, cunha representación teatral na cal a nobre e valente Exeria, tras anos viaxando, volve á súa terra, Gallaecia, chea de proxectos, entre os que está a conversión do Castro, supostamente abandonado, nunha vila organizada de acordo aos novos tempos. Mais o Castro garda moitas sorpresas e tesouros que custodia Grovio, o seu último e inesperado habitante.
A presente representación está inspirada na personaxe histórica de Exeria, muller peregrina no S.IV. En torno ao ano 380 esta muller procedente dunha familia nobre do Noroeste peninsular -Gallaecia- emprendeu viaxe ata Xerusalén e a súa peregrinación quedou constatada nas cartas que enviaba a amigas e familiares. Na Idade Media estes escritos foron compilados por un monxe da Abadía de MonteCasino no Itinerarium de Egeria.
Este Itinerarium inclúe detalladas descricións da viaxe ata Oriente: Constantinopla, Siria, os
Lugares santos… Entre outros lugares Éxeria visitou o martyria a Santa Tecla en Seleúcida, sendo está unha das primeiras referencias que vincularían ó culto a Santa Tecla -moi arraigado en Asia Menor e na parte oriental do Imperio Romano- coa Península Ibérica.

Esta actividade conta coa subvención do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra

O Comité de Sanidade da Xunta de Galicia reunido no día de onte modificou os niveis de restriccións dos concellos.

No caso da Guarda baixa ao nivel medio-baixo, entrando en vigor ás 00:00h do sábado 28 de agosto:

No referente a HOSTALERÍA:

-Modifícase:

 • Aforo en interior: 75%.

-Mantense:

 • No interior: ocupación máxima será de 6 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Non se poderá prestar servizo en barra.
 • Nas terrazas ao aire libre: 100% das mesas permitidas. A ocupación máxima será de 10persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Horario do peche ao público: as 23:00 horas ca opción de pechar as 1:00 horas sempre que cumpran os requisitos establecidos no marco do Plan de Hostalaría segura.
 • Non se pode admitir novos clientes a partir das 00.00 horas.
 • Permítese a recollida no local para consumo no domicilio ata as 1.00 horas.
 • Permítese a entrega a domicilio ata as 1.00 horas.

-No referente ao OCIO NOCTURNO:

-Modifícase:

 • Nas terrazas ao aire libre: 100% da capacidade máxima permitida. A ocupación máxima será de 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.

-Mantense:

 • Nas terrazas ao aire libre: A ocupación máxima será de 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • No interior: Limitación ao 50% da capacidade máxima permitida. A ocupación máxima será de 6 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • A distribución das mesas e persoas será homoxénea entre as diferentes estancias e andares se existen.
 • Poderá consumirse sentado ou de pé. Non se poderá realizar consumo en barra.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Horario máximo de peche as 3:00 horas.
 • Os establecementos deberán dispor dun rexistro de clientes.

Limitación de reunión a só convivintes de 3:00 a 6:00h.

NOTA DE PRENSA COMPLETA DO COMITÉ

DOG Nº 164 bis – 26/08/2021

Todas as prazas están xa ESGOTADAS!

Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais Piueiro da Guarda presentou o Volanteiro O Piueiro en 2019, esta embarcación típica de gran envergadura navegou a vela pola nosa costa ata comezos do s. XX.

Durante este verán a Asociación Piueiro ofreceu diferentes saídas de navegación promocionando o Camiño Portugués da Costa a través do programa O Teu Xacobeo e que tiveron moi boa acollida.

O Concello da Guarda colabora coa Asociación Piueiro e vai ofrecer saídas gratuítas de navegación pola costa co Volanteiro O Piueiro para aqueles que queiran descubrir esta embarcación a vela que incluirá ademais de navegación polo exterior do porto.

Ofertaranse un total de 8 saídas a finais de agosto e as prazas están limitadas polo que é preciso realizar reserva previa na Oficina de Turismo da Guarda.

O luns 23 de agosto abrirá o prazo de inscrición que pode ser presencial, a través do teléfono 986 61 45 46 ou mail en aguarda.oficina.turismo@gmail.com. Debido ao número reducido de prazas dispoñibles unha persoa poderá inscribir a un total de catro, excepto as unidades familiares. A idade mínima para participar é de 10 anos.

As datas e horarios dispoñibles son:

-Mércores 25 de agosto: 10:00 – 11:30 – 17:00

-Venres 27 de agosto: 10:00 – 11:30

-Martes 31 de agosto: 10:00 – 11:30 – 17:00

Adiantase os cambios nos aforos da hostalería e a actualización dos niveis de restriccións do concellos resultado do Comité de Sanidade da Xunta de Galicia reunido no día de onte.

Estas medidas entrarán en vigor ás 00:00h do sábado 21 de agosto:

A Guarda baixa ao nivel medio:

Cambios na hostalería:

 • Aforo en interior: 50%.
 • Aforo en terraza: 100%.

Cambios no ocio nocturno:

 • Aforo en interior: 50%.
 • Aforo en terraza: 75%.

Limitación de reunión a só convivintes de 3:00 a 6:00h.

 

NOTA DE PRENSA COMPLETA DO COMITÉ

ACTUALIZACIÓN: Boletín completo DOG 160 Bis 20/08/2021

Albergue:

Os albergues poderán manter a ocupación máxima das prazas dos espazos de aloxamento de uso compartido sempre que os peregrinos realicen o Camiño en todas as súas etapas no territorio galego nun mesmo grupo «burbulla» ou de convivencia estable. Para estes efectos, fomentarase a constitución destes grupos de convivencia estable para a realización do Camiño e o aloxamento compartido na rede pública e privada de albergues de Galicia. Para a acreditación da constitución dos grupos de convivencia estable para o aloxamento compartido admitirase a declaración responsable por parte dos membros do grupo, sen que, unha vez feita, poidan admitirse novos membros.

Cando o aloxamento compartido non sexa dun grupo de convivencia estable, a ocupación máxima das prazas nos espazos de aloxamento compartido será do 50 %

O venres 13 de agosto publicouse o boletín coas novas medidas sanitarias acordadas tralo coñecemento da resolución do Tribunal de Xustiza no que deixa sen validez o requisito de acreditación de inmunidade para o acceso ao interior do local.

A Guarda mantense no nivel alto.

-Mantense a permanecia a grupos de convivintes entre as 1:00 e 6:00h. No restante horario, limitase a permanencia en grupos a 6 persoas non convivintes en interior e de 10 en exterior.

-No referente a hostalería e ocio nocturno

 • Indicacións que SI SE MODIFICAN entrando en vigor o 17 de agosto:
  • Hostalería: aforo en interior: 30%
  • Peche do ocio nocturno.
 • Indicacións que non se modifican:
  • Aforo no exterior: 50%.
  • Recollida no local e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
  • Agrupacións en hostalería: máximo de 6 persoas non convivintes en interior e de 10 persoas non conviventes en terraza.
  • Horario de peche ás 23:00h, permítese ampliar ata ás 1:00h cumprindo os requisitos:
   -Non admitir clientes despois das 00:00h.
   -Dispor dun medidor de CO2 que contará coa marcación CE.
  • Recomendase o uso do medidor de CO2 aos establecementos de hostalería aínda que non traballen a partir das 23:00h.

DOG 155 BIS do 13/08/2021: Orde da Consellería de Sanidade coas medidas en vigor.