8/10 En vigor o novo Plan de Lecer nocturno

O novo Plan de Lecer Nocturno foi publicado no DOG Nº 190BIS e que entrou en vigor o 2 de outubro.

Ao igual que no novo Plan de Hostalería (DOG Nº177-BIS) establecense dous niveis de compromiso: nivel básico (1 cunchiña) e nivel avanzado (2 cunchiñas). Contarase cun terceiro nivel (nivel de seguridade).

Os responsables dos establecementos de lecer como discotecas, pubs, cafés-espectáculo e salas de festas deben:

 • Declarar as capacidades máximas e de controlar que sexan respetadas, establecendo procedementos que permitan o control do aforo en cada momento.

 • Instalar na entrada do local e visible o cartel do aforo e do permitido en vigor. Pódese descargar os modelos de cartel dos niveis na plataforma online de Turespazo.

 • Os titulares dos establecementos deberán acertar a declaración responsable na web Turespazo cando obteñan o cartel comprometéndose á veracidade dos datos que se acheguen para a xeración do cartel, e ao compromiso de cumprimento das medidas requeridas no nivel escollido.

 • Para determinar a capacidade interior terase en conta a superficie destinada aos clientes en metros cadrados. Excluíndo do cómputo os metros dos aseos, barra e seu interior, almacéns, gardarroupas, cociñas e calquera espazo no que o cliente non ten acceso.

 • A terraza pode estar cuberta e terá como máximo 2 laterais. Para o aforo computase a superficie establecida pola licenza.

 • Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal. Este plan debe estar á disposición da autoridade sanitaria.

 • Dispor en formato físico a documentación que acredite as superficies empregadas para o cálculo dos aforos e mostrarán si a autoridade o solicita.

 • Na entrada e saída deben establecer mecanismos para evitar aglomeracións.

 • A distribución dos clientes será homoxénea nas diferentes estancias.

 • O consumo en terraza será sentado nas mesas dispoñibles.

 • Non se permite consumo en barra pero sí pedir e recoller a consumición, respetando as distancias e evitando as aglomeracións.

 • Permítese o consumo a pé excepto nas zonas de baile.

 • Ocupación máxima dos aseos: 4 m2 por persoa. No caso de máis dunha cabina ou urinaro estará limitado ao 50%. Deberán establecerse sistemas para controlar a afluencia dos clientes a esa zona.

 • No caso de espectáculos musicais ou de animación establecerase un espazo mínimo 3 metros de seguridade no frontal.

 • Reforzar a limpeza e desinfección dos espazos comúns e dos aseos. Dispor de papeleiras.
 • Os elementos de servizo como vaixela ou cristalería deben almacenarse en recintos pechados e alonxados da zona de paso de empregados e clientes.

 • Os locais que ofrezan servizo de restauración deben cumprir as medidas do novo Plan de Hostalería.

 • Rexistro de clientes: Control dos asistentes de xeito manual ou dixital.

  • Nome, apelidos, número de teléfono e hora de entrada.
  • O responsable gardará esta información durante a lo menos dun mes despois do evento para trasladar ás autoridades. sanitarias e cumprindo as normas de protección de datos de carácter persoal.

 

NIVEL 1C (UNHA CUNCHIÑA)

 • Nivel básico de obrigado cumprimento para todos os establecementos.
 • Aforo en interior ao 50 % (cun máximo de 2.000 persoas) e 75 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 3:00h da madrugada (salvo que teñen autorizado outro inferior).

Ademais dos puntos comúns, os responsables dos establecementos comprométense a:

  • Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre mesas e agrupacións de mesas e das zonas de tránsito.
  • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.
  • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
  • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
   1. Avaliación non continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 1.000 ppm de concentración de CO2.
   2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
   3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
   4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.

Referente ao traballador:

 • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas.
 • Asegurar 2 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. Dispoñible a formación online e gratuíta na web de turismo de Galicia.

Referente aos locais:

 • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
 • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
 • Control da máscara obrigatoria para clientes.
 • Si se dispón de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
 • No caso de carta física deberá permitir a súa desinfección.

 

NIVEL 2C (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aqueles establecementos que apliquen as medidas adicionais.
 • Aforo en interior ao 75 % (cun máximo de 2.000 persoas) e 100 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 4:00h da madrugada (salvo que teñen autorizado outro inferior).
 • Ademais das medidas comúns, os responsables dos establecementos comprométense a:
  • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.
  • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
   1. Avaliación continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Recoméndase o uso de actuadores automáticos, no caso de sistemas de ventilación forzada, para a regulación da achega de aire no caso de superar as 800 ppm.
   2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
   3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
   4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.

Referente ao traballador:

 • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas. Disponer de máscaras FFP2 e ofrecelas aos traballadores (cambio cada 8 horas).
 • Asegurar 4 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. Dispoñible a formación online e gratuita na web de turismo de Galicia.
 • Deberá ofrecerse aos traballadores a realización de probas diagnósticas periódicas cada 15 días. A frecuencia será cada 7 días no caso de que o nivel de restrición aplicable ao concello sexa alto ou máximo. A realización destas probas será voluntaria para o persoal traballador, polo que se realizará soamente cando a persoa traballadora preste o seu consentimento de acordo co establecido no artigo 22 da Lei de prevención de riscos laborais. A realización das probas poderá ser efectuada polos servizos de prevención da empresa, con aplicación do establecido polo artigo citado, ou ben polos mecanismos que habilite para o efecto a Consellería de Sanidade.

Referente aos locais:

 • Dispor de hidroxel na entrada dos aseos e en cada mesa ou agrupación de mesas.
 • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
 • Control da máscara obrifatoria para clientes. Dotar de máscaras cirúrxica novas aos clientes en caso necesario.
 • Dispoñer de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
 • Carta dixital, QR e taboleiro.
 • Control de acceso con dispositivos QR para evitar aglomeracións.
 • Fomentar o uso de ferramentas como PassCovid e RadarCovid con carteis.
 • Certificado COVID: solicitarase para o acceso a presentación dun certificado emitido polo servizo de saúde ou por un laboratorio oficial autorizado:
 1. Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se  concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) nº 726/2004.

 2. Que dispoñen dunha proba diagnóstica negativa realizada nas últimas 72 horas no caso das PCR e de 48 horas no caso dos tests rápidos de antíxenos. Estos tests rápidos de antíxenos deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/C 24/01, do Consello de Europa.

 3. Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 nos últimos 6 meses. Para iso a persoa deberá ter sido diagnosticada como caso confirmado da COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR, período comprendido entre ambos incluídos, despois da PDIA positiva.

Estos certificados tan só se mostrarán á entrada no momento do espazo interior, non se conservarán estes datos nin se crearán ficheiros con eles.

NIVEL DE SEGURIDADE:

 • Nivel aplicado no caso de que as autoridades así o decidan debido a situacións extraordinarias pola gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.
 • Só en terraza ao 50% con servizo sentado en mesa.
 • Horario de peche ao público será ás 1.00 h.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na plataforma de Turespazo.

Comentarios

Leave a Reply